Положення про Вчену раду

                  Положення про робочі та дорадчі органи

                Положення про приймальну комісію

               Положення про апеляційну комісію

              Положення про технології дистанційного навчання в освітньому процесі

              Положення про силабус навчальної дисципліни

              Положення про науково-методичну раду

             Положення про структурний підрозділ з роботи з іноземцями та особами без громадянства

             Положення про організацію освітнього процесу

              Положення про підготовче відділення для іноземців та осіб без громадянства

Положення про результати щорічного оцінювання здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних працівників 

           Положення про робочу навчальну програму

           Положення про порядок відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення

        Положення про проведення практичної підготовки студентів

    Положення про атестацію науково-педагогічних працівників

 

  Положення  про підвищення кваліфікації (стажування) педагогічних, науково-педагогічних працівників

    Положення про процедуру і підстави для видачі випускникам спільних і подвійних дипломів

          Стратегія та перспективні напрями розвитку освітньої, наукової, та інноваційної діяльності

         Щорічний звіт керівника Арт академії імені Сальвадора Далі

          Програма заходів із забезпечення  якості освіти

      Кошторис на поточний рік та всі зміни до нього. Конфіденційна інформація (за рішенням акціонерів).

       Звіт про використання та надходження коштів. Бюджетних надходжень та фінансування не маємо. 

       Інформація щодо проведення тендерних процедур. Не проводяться.

        Штатний розпис на поточний рік. Конфіденційна інформація.