fbpx
Логотип

АРТ АКАДЕМІЯ СУЧАСНОГО МИСТЕЦТВА ІМЕНІ САЛЬВАДОРА ДАЛІ

19.06.2020

Студентське наукове товариство

Положення про Наукове товариство студентів, аспірантів та молодих вчених АРТ АКАДЕМІЇ імені Сальвадора Далі

Дійсне Положення визначає основні цілі, завдання, форми роботи й співробітництва, структуру, основні права й обов’язки Наукового товариства студентів, аспірантів та молодих вчених АРТ АКАДЕМІЇ імені Сальвадора Далі.

Загальні засади

Наукове товариство студентів, аспірантів та молодих вчених АРТ АКАДЕМІЇ імені Сальвадора Далі  (далі – Наукове товариство, НТ)  є добровільним некомерційним об’єднанням молоді, що займається науково-дослідною роботою на кафедрах і у підрозділах АРТ АКАДЕМІЇ або поза його межами у вільний від навчання або спеціально наданий час.

Наукове товариство діє відповідно до Конституції України, Законів України  «Про освіту«, «Про вищу освіту«, «Про наукову та науково-технічну діяльність«, іншого законодавства України, Статуту вищого навчального закладу і цього Положення.

Наукове товариство є самоврядним об’єднанням студентів, аспірантів та інших осіб, що навчаються у вищому навчальному закладі, яке сприяє розвитку науки та виникненню інтересу до наукової роботи в молодіжному середовищі вищого навчального закладу.

Наукове товариство може мати власну символіку, бланк з власним найменуванням, сторінку на сайті навчального закладу, членський квиток та інші засоби ідентифікації.

У своїй діяльності Наукове товариство керується такими принципами:

 • пріоритетності наукової творчості;
 • рівноправності членів Наукового товариства, гласності і колегіальності у роботі;
 • добровільності членства в Науковому товаристві та виборності керівних органів Наукового товариства;
 • органічного зв’язку навчання та науково-дослідної роботи;
 • накопичення і примноження наукового потенціалу вищого навчального закладу та виховання майбутніх науково-педагогічних кадрів.

Наукове товариство діє самостійно, а також у співпраці з керівництвом вищого навчального закладу, органами студентського самоврядування вищого навчального закладу, профспілковою організацією вищого навчального закладу, державними органами України, органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями України й інших країн світу, діяльність яких не суперечить принципам діяльності Наукового товариства.

Положення про Наукове товариство затверджується ректором АРТ АКАДЕМІЇ імені Сальвадора Далі.

2. Мета, завдання діяльності наукового товариства

2.1. Метою діяльності Наукового товариства є створення умов для розкриття наукового та творчого потенціалу осіб, які навчаються та працюють у вищому навчальному закладі, розвиток в них наукового мислення і навичок дослідницької роботи, популяризація різних галузей науки в вищому навчальному закладі, розвиток інноваційної діяльності, організаційна допомога керівництву вищого навчального закладу в оптимізації наукової та навчальної роботи.

2.2.Основні завдання Наукового товариства:

 • залучення осіб, які навчаються та працюють у вищому навчальному закладі до науково-дослідної роботи;
 • виховання гармонійно розвиненої особистості, формування цивільної свідомості молоді, її правової та етичної культури;
 • підвищення якості навчально-наукової та науково-практичної роботи студентів та аспірантів вищого навчального закладу;
 • консолідація творчого й наукового потенціалу молоді, створення й розвиток сприятливих умов для формування фахівців шляхом інтенсифікації науково-дослідної діяльності, участі їх у розробці актуальних питань науки, у дослідженнях, проведених у виші та поза його межами;
 • оволодіння сучасним науковими методами пізнання, набуття молоддю проблемного професійного бачення, вмінь ставити і самостійно розв’язувати завдання різного рівня складності, презентувати результати своєї роботи науковій спільноті;
 • допомога студентам у самостійному науковому пошуку й організаційне забезпечення їхньої наукової праці;
 • формування й підтримка бази даних наукових досліджень і розробок студентів;
 • координація діяльності підрозділів АРТ АКАДЕМІЇ щодо наукових програм, проектів та заходів, їх інформаційна та організаційна підтримка, встановлення та розвиток контактів, партнерських взаємин з науковими та самоврядними структурами в Україні та поза її межами;
 • забезпечення можливості для кожного студента реалізувати своє право на творчий розвиток особистості відповідно до його здатностей і потреб;
 • висвітлення діяльності Наукового товариства у медіа-просторі.
3. Структура й керівництво Наукового товариства

3.1. У своїй діяльності Наукове товариство керується законодавством України, Статутом навчального закладу, наказами, розпорядженнями ректора, рішеннями Вченої Ради АРТ АКАДЕМІЇ  й дійсним Положенням.

3.2. Загальне керівництво Науковим товариством здійснює проректор АРТ АКАДЕМІЇ  з наукової роботи.

3.3. Поточне керівництво роботою здійснює науковий керівник. Науковий керівник НТ призначається ректором із числа авторитетних науково-педагогічних співробітників, членів Вченої Ради АРТ АКАДЕМІЇ. Науковий керівник:

 • здійснює поточне керівництво й контроль над діяльністю Наукового товариства відповідно до дійсного Положення;
 • пропонує кандидатури членів Ради НТ на розгляд Вченої Ради АРТ АКАДЕМІЇ;
 • відповідає за результати роботи НТ.

3.4. Вищим виконавчим органом НТ АРТ АКАДЕМІЇ є Рада НТ. Структура Ради НТ АРТ АКАДЕМІЇ включає голову Ради СНТ, заступника голови Ради, секретаря й членів Ради. Голова Ради НТ рекомендується на посаду Вченою Радою закладу за поданням Проректора з наукової роботи й призначається наказом Ректора (подальша структура Ради визначається Науковим керівником СНТ й затверджується Вченою Радою).

Рада НТ забезпечує організацію й загальне керівництво діяльністю НТ, координує наукову діяльність студентів:

 • інформує студентів про наукові програми, фонди, потенційних замовників науково-технічної продукції, конференції, школи-семінари та інші заходи у наукових установах та вишах України та зарубіжжя;
 • надає консультативні послуги щодо  підготовки й реалізації потенційних наукових проектів;
 • організовує щорічні конференції НТ й публікацію їх матеріалів у тематичних збірниках АРТ АКАДЕМІЇ, професійній друкованій та електронній періодиці;
 • проводить конкурси наукових праць студентів;
 • сповіщає студентів і співробітників закладу про досягнення НТ;
 • аналізує й узагальнює досвід роботи структур НТ на кафедрах;
 • проводить заходи, спрямовані на підвищення престижності наукової діяльності серед студентів.

3.5. Голова Ради НТ:

 • є заступником наукового керівника НТ;
 • проводить засідання Ради НТ;
 • керує виконавчою діяльністю Ради НТ;
 • контролює роботу постійних та тимчасових підрозділів НТ.

3.6. Заступник голови Ради НТ:

 • виконує функції голови Ради НТ за його відсутності.

3.7. Секретар Ради НТ:

 • готує  засідання Ради НТ;
 • веде протоколи засідання Ради НТ й іншу документацію, необхідну для роботи НТ;
 • виконує лічильні функції;
 • доводить рішення Ради НТ до відповідних осіб;
 • готує матеріали для звітів і довідок.

3.8. За результатами річної діяльності Голова Ради складає звіт, а Науковий керівник готує доповідь проректорові з наукової роботи АРТ АКАДЕМІЇ.

3.9. Структурні підрозділи Наукового товариства формуються відповідно до напрямів роботи НТ або для проведення конкретних заходів і можуть мати організаційні форми відділу, проблемної групи, організаційного комітету, наукового гуртка тощо.

4. Напрями та форми діяльності Наукового товариства

4.1. До напрямів діяльності Наукового товариства відносяться:

 • науково-дослідний;
 • навчально-науковий;
 • науково-організаційний;
 • науково-інформаційний.

4.2. До форм діяльності Наукового товариства  відносяться:

 • наукова конференція;
 • круглий стіл;
 • конкурси та олімпіади;
 • наукові майстер-класи, консультації та семінари;
 • підготовка наукових публікацій та збірників;
 • відкриті захисти курсових, дипломних та магістерських робіт;
 • зустрічі з ученими та організаторами науки.

4.3. Діяльність НТ, окремі заходи можуть проводитися як очно, так і заочно або віртуально, з використанням сучасних інформаційних технологій та пристроїв.

5. Членство у Наукового товаристві

5.1. Членство в Науковому товаристві є вільним для осіб, які навчаються та працюють в вищому навчальному закладі, і здійснюється на добровільних засадах.

5.2. Членами Наукового товариства можуть стати особи, які навчаються в вищому навчальному закладі, є його випускниками та працівниками, активно займаються науковою діяльністю (беруть участь у заходах та виступили  з науковою доповіддю) та виявили бажання працювати в Науковому товаристві.

5.3. Рішення про прийняття у члени Наукового товариства ухвалюється Радою Наукового товариства на підставі заяви, поданої особою на ім’я Голови  Ради Наукового товариства, і набуває чинності з моменту його ухвалення.

5.4. У Науковому товаристві відсутня система членських внесків чи інших обов’язкових платежів.

5.5. Припинення членства у Науковому товаристві здійснюється за особистою заявою на ім’я Голови Ради Наукового товариства.

5.6. Член Наукового товариства, який не виконує покладених на нього обов’язків, визначених цим Положенням, або перестав відповідати вимогам Положення, може бути позбавлений членства за рішенням Ради Наукового товариства.

5.7. Особам, які мають особливі заслуги перед Науковим товариством або зробили важливі досягнення чи відкриття в науці рішенням Ради Наукового товариства вищого навчального закладу може надаватись статус почесного члена Наукового товариства. Статус почесного члена Наукового товариства зберігається довічно.

5.8. Члени Наукового товариства АРТ АКАДЕМІЇ мають право:

 1. обирати та бути обраними у керівні органи Наукового товариства;
 2. брати участь в обговоренні питань, пов’язаних з організаційною діяльністю Наукового товариства та вносити пропозиції щодо вирішення цих питань;
 3. виступати з доповідями на конференціях, круглих столах та інших подібних заходах, що проводить Наукове товариство;
 4. бути рекомендованими Науковим товариством на подання щодо нагородження преміями, стипендіями, подяками, державними нагородами й іншими видами відзнак і нагород, відповідно до чинного законодавства та Статуту вищого навчального закладу;
 5. отримувати методичну, інформаційну та іншу допомогу з боку Наукового товариства;
 6. вимагати від керівних органів Наукового товариства виконання своїх обов’язків, визначених цим Положенням.

5.9. Члени Наукового товариства вищого навчального закладу зобов’язані:

 1. дотримуватися Положення про Наукове товариство;
 2. сумлінно та своєчасно виконувати покладені Науковим товариством на них обов’язки і доручення;
 3. виконувати рішення керівних органів Наукового товариства;
 4. подавати звіт про свою роботу на вимогу Ради Наукового товариства та адміністрації вишу;
 5. активно брати участь у науковій роботі, виступати з доповідями на заходах, організованих Науковим товариством;
 6. надавати до Ради Наукового товариства інформацію, необхідну для вирішення питань, пов’язаних з його діяльністю;
 7. пропагувати діяльність Наукового товариства, сприяти підвищенню престижу та авторитету Наукового товариства та вищого навчального закладу.

5.10. Члени Наукового товариства можуть мати й інші права та обов’язки, які не суперечать законодавству України, Статуту вищого навчального закладу, цьому Положенню та закріплені у рішеннях Ради Наукового товариства.

6. Порядок внесення доповнень і змін у Положення про НТ

6.1. Зміни й доповнення в дійсне Положення вносяться за пропозицією Ради НТ й затверджуються Науковим керівником та  проректором АРТ АКАДЕМІЇ з наукової роботи.

Як підготувати наукове повідомлення

Завдання наукового повідомлення:

 • поділитися інформацією, відкриттями чи міркуваннями;
 • відповісти на нагальні питання слухачів;
 • змінити погляди слухачів на певні наукові явища та процеси;
 • спонукати їх до певних творчих дій.

План підготовки повідомлення включає:

 • вибір наукового матеріалу;
 • визначення форми викладу – це буде розповідь, опис, міркування або їх чергування;
 • поділ повідомлення на частини (5-7 окремих «порцій» інформації, придатних для сприйняття на слух) та логічне їх поєднання;
 • обмеження обсягу та відсікання зайвого;
 • добір мовних засобів для підтримки уваги слухачів («розглянемо…», «наприклад», «погодимося з твердженням, що…», «викликає сумнів твердження про те, що…»,«отже», «по-перше,.. по-друге», «зробимо висновок» тощо);
 • оформлення конспекту;
 • узгодження викладу і візуального супроводу;
 • пробне повідомлення вголос із хронометражем.

Обсяг повідомлення невеликий, тому найкраще обрати для нього окреме питання наукового дослідження, наприклад, один параграф курсової чи дипломної роботи. Відповідно доведеться розрахувати час (5-7 хв.), конспект (до 5 аркушів А4, шрифт 14), презентацію (7-8 слайдів), за необхідності — роздаткові матеріали (2-3 картки).

Спочатку переберіть та запишіть на окремих аркушах найважливіші думки, положення, які хочете донести до аудиторії. Потім встановіть їх зв`язок і логічну послідовність. Це тези Вашого повідомлення. Тепер їх доведеться словесно усвтаткувати і поширити доведеннями, прикладами та ілюстраціями. Продумайте, з чого почати і чим завершити повідомленя, щоб воно запам`яталося слухачам

План самого повідомлення може бути наступним:

 1. Привернення уваги аудиторії: епіграф, посилання на стереотипи сприйняття, на попереднього доповідача тощо.
 2. Повідомлення актуальності, новизни теми.
 3. Стислий узагальнений огляд джерел (2-3 наукові підходи у власному переказі та називаючи прізвища, а також,бажано, ім`я та по батькові дослідників).
 4. Окреслення протиріч наявних підходів або досі не розв`язаної практичної ситуації, що зумовили мету та завдання дослідження.
 5. Аналіз кількох варіантів розв`язання наукової задачі з ілюстраціями, їх критика.
 6. Аргументація істинності власних підходів та результатів.
 7. Коментар до додатків (якщо такі є у роботі).
 8. Висновки.

Бажаємо успіхів!

Як працювати з науковою літературою

Без солідної джерельної бази немає наукового дослідження. Щоб не «винаходити велосипед», треба добре знати, хто і що з обраної проблеми писав і робив до Вас.

Пошук наукової літератури може забрати багато часу. Можна оптимізувати цей процес, орієнтуючись на ключові слова, що визначають об`єкт та предмет дослідження. Наприклад, для теми «Особливості застосування оптичних ефектів при створенні колекції ділового одягу» нас цікавитиме література з проблем створення колекцій ділового одягу (об`єкт) — в історичному та сучасному контекстах, та прийоми стиворення оптичних ефектів в одязі взагалі (предмет). Не шукайте джерело з назвою, тотожною до Вашої. Намагайтеся знайти власний підхід на перетині таких аналогій.

Склавши перелік джерел, починайте з професійних словників та уточніть визначення усіх теоретичних понять, далі переходьте до класичних підручників і монографій, а завершуйте статтями за останні 3-5 років. У процесі роботи над джерелом звертайте увагу на посилання, які робить його автор – вони розширять коло Ваших джерел.

Взявши книгу або статтю до рук, відкривши відповідну інтернет-сторінку, зафіксуйте її вихідні дані, перегляньте зміст, передивіться «діагонально», позначаючи закладками місця, що Вас зацікавили. Потім поверніться до них і вивчіть ретельно. Намагайтеся зрозуміти думку дослідника, розібратися, чим цого бачення відрізняється від інших, що нового він розглядає. І найголовніше – як саме він це робить. Читання наукової літератури – це школа дослідження. Часто для навчально-наукової роботи достатньо просто опанувати й самостійно застосувати дослідницьку методику авторитетного вченого на новому оригінальному матеріалі.

Виписки – паперові або електронні, рукописні або друковані — мають бути короткими (бажано, не більше як пів-аркуша А4). На одному аркуші – одне положення. Коротко у власному переказі запишіть сутність думки дослідника, наведіть у лапках коротку (1-2 речення) цитату. Обов`язково зазначте автора, назву, джерело із усіма бібліографічними відомостями, сторінку.(в електронному – повне ім`я сайту, число). Це зекономить час при упорядкуванні списку джерел та оформленні посилань.

Формуючи картотеку наукових положень за джерелами (взяли книжку – вибрали з неї усе потрібне), потім зможете перекласти їх відповідно до розділів і параграфів Вашої роботи. Зручно користуватися шаблоном, у якому джерело вказане у колонтитулі. Ключові слова у виписках виділяйте маркером – так швидше знаходитиме потрібне серед великої кількості карток.

Дискусійні моменти у наукових джерелах легше визначити, склавши таблицю, де по горизонталі буде перелік суперечливих питань, а по вертикалі – джерела, які Ви опрацьовуватимете.

Цитата виділяється лапками. Вона може становити окреме речення або бути «втягнута» до синтаксису Ваших міркувань. Відповідно у першому випадку вона починається з великої літери, потребує двокрапки перед собою або коми й тире після , у другому – починається з малої літери, вимагає знаків відповідно до загальної структури речення.

Самостійно перекладати наукове джерело не можна. Ви маєте право або процитувати його в лапках мовою оригіналу, або знайти офіційний переклад в іншому виданні, або переказати непрямою мовою Вашого дослідження близько до тексту: «Автор висловлює думку що…», «дослідник заперечує твордження…», «вчений доходить висновку, що…» та ін. За будь-якого варіанту далі має бути посилання [х; z], де х — номер джерела за Вашим списком, а z- номер сторінки (якщо є).

Як підготувати до друку наукову статтю

Наукова стаття – особливий жанр. Вона має істотні відмінності від статті публіцистичної (уникає емоційних зворотів, переносного значення слів, оперує науковими поняттями, фактами, закономірностями), від реферату (включає не лише узагальнено-систематизований виклад наукових теорій, підходів та поглядів інших учених, але й оригінальний авторський доробок), учнівського твору (її матеріал має науково-проблемний характер і викладений не художнім, а науковим стилем).

Важливо правильно структурувати і оформити рукопис згідно з чинними вимогами. Наукові статті за проблематикою і ключовими словами класифікують в універсальному каталозі УДК, що подається перед текстом статті зліва. Справа вказують ПІБ автора, його науковий ступінь (якщо є), посаду та наукову установу, яку автор представляє. Студенти також вказують ПІБ наукового керівника, його вчений ступінь та посаду. Посередині великими літерами – назву.

Формулювання теми статті має носити проблемний характер, тобто вказувати на пошук наукових закономірностей, на подолання протиріччя між наявним станом знань з певного итання і потребами пізнання, практики, виробництва, викладання тощо.

Вступна частина статті містить:

 • мету (передбачений результат дослідження);
 • завдання (дослідні процедури, необхідні для досягнення мети;
 • обгрунтування актуальності – суспільної і професійної потреби у виконанні поставлених завдань;
 • новизну – порівняння авторського результату з попередниками;
 • узагальнений логічно структурований аналіз наукових джерел;
 • власне дослідження має бути викладене послідовно, згідно із завданнями, бути аргументованим, устаткованим прикладами та посиланнями на джерела й ілюстрації, пропоновані у додатках до статті. В кінці – короткий узагальнений висновок та список використаних джерел в алфавітному порядку.

Рекомендований обсяг статті – 6-12 сторінок.

Готуючи наукову статтю для певного видання, звертайте увагу на побажання редколегії (деякі вимагають рецензії наукового керівника, деякі друкують збірники в авторському макетуванні, приймають чи не приймають кольорові ілюстрації тощо).

Наприклад, редколегія збірника «Мистецтво і дизайн: традиції, пошук, перспективи», що друкує наукові праці студентів і молодих вчених і виходить щороку в АРТ АКАДЕМІЇ імені Сальвадора Далі, висуває наступні вимоги до рукописів.

Ім`я файла включає прізвище автора. Наприклад, Іваненко-стаття

 1. Обсяг тексту — 6-7 стор. неверстаного рукопису без ілюстрацій.
 2. Формат сторінки А4, основний текст рукопису друкується 14 кеглем, шрифт – Times New Roman, міжрядковий інтервал – 1,5, абзац – 1,25 см, поля: верхнє, нижнє – 2 см, ліве – 3 см, праве – 1,5 см.
 3. У лівому кутку – жирним курсивом УДК…
 4. У правому кутку – жирним курсивом ім’я та прізвище автора, звичайним курсивом – установа, місто, електронна адреса автора.
 5. Далі – жирним шрифтом, прописними літерами посередині зазначається назва статті.
 6. Оформлення посилань у тексті: наприклад, [1, 35]. У кінці статті (відповідно до чинних стандартів) – в алфавітному порядку подається список використаних джерел.
 7. У кінці – анотація та ключові слова українською, російською та англійською мовами (до 100 знаків кожна).
 8. Ілюстрації, креслення, діаграми, таблиці та інші додатки подавати окремими файлами, наприклад, Іваненко-додаток 1, Іваненко-додаток 2.

Запрошуємо вас упорядковувати статті за матеріалами курсових, дипломних, магістерських робіт, власних виступів на наукових конференціях та друкувати їх у нашому збірнику та інших виданнях.

19.06.2020

Силабуси навчальних дисциплін

 

Просимо вибачення, сторінка у стані заповнення! Інформацію для ознайомлення по кожній дисципліни буде активовано з початком навчального року – 2020/2021. 

Cилабуси обов’язкових та вибіркових дисциплін

для спеціальності 022 «Дизайн»,

для усіх спеціалізацій

Безпека життєдіяльності

Всесвітня історія

Економічна теорія

Естетика

Етика

Живопис

Іноземна мова

Історія дизайну

Історія мистецтв

Історія України

Історія української культури

Конфліктологія

Копія (робота в матеріалі)

Культурологія

Міфологія

Основи кольорознавства

Основи комп’ютерних технологій

Основи композиції

Основи конституційного права України

Основи маркетингу

Основи охорони праці

Основи підприємництва та менеджменту

Пластична анатомія

Політологія

Право інтелектуальної власності

Психологія

Релігієзнавство

Рисунок

Рисунок (за професійним спрямуванням)

Соціологія

Сучасна українська мова

Українська мова (за професійним спрямуванням)

Філософія


 

 

Cилабуси обов’язкових та вибіркових дисциплін

для спеціальності 022 «Дизайн»,

для спеціалізації «Дизайн реклами та комп’ютерної графіки»

3-D проектування

3-D проектування (поглиблений курс (max))

3-D проектування (поглиблений курс (maya), (max))

Веб-дизайн, анімація, презентація

Векторна графіка

Вітраж

Геймдизайн

Графічне проектування (знак, слово-образ, малі графічні форми)

Графічне проектування (поглиблений курс)

Каркасна скульптура

Книжкова графіка

Комплексне 3-D проектування

Комплексне проектування

Комплексне проектування (поглиблений курс)

Композитинг

Композитинг (поглиблений курс)

Комп’ютерна верстка

Комп’ютерна проектна графіка

Копія (робота в матеріалі)

Корпоративна лялька

Корпоративний стиль (більдредагування, плакат, упаковка, зовнішня реклама)

Корпоративний стиль (поглиблений курс)

Об’ємне моделювання (поглиблений курс)

Основи 3-D проектування

Основи геймдизайна

Основи комп’ютерних технологій (поглиблений курс)

Основи поліграфії

Основи поліграфії (матеріалознавство, макетування)

Основи проектування (поглиблений курс)

Основи психології реклами

Основи реклами

Основи формоутворення

Практика реклами

Прикладна графіка (техніки, прийоми)

Проектування упаковки

Растрова графіка

Растрова графіка (поглиблений курс)

Рисунок (за професійним спрямуванням)

Скульптура

Спецрисунок

Техніки декорування

Фірмовий стиль (знак, логотип, діловий пакет)

Фірмовий стиль (основні константи, ділова документація, комплексна реклама)

Фірмовий стиль (поглиблений курс)

Флористика та фітодизайн

Фотографіка, фотопостановки, цифрове фото

Художній розпис тканин

Художньо-прикладна графіка

Цифровий живопис

Цифровий живопис (поглиблений курс)

Шрифт


 

 

Cилабуси обов’язкових та вибіркових дисциплін

для спеціальності 022 «Дизайн»,

для спеціалізації «Дизайн середовища»

Аналіз розвитку архітектури

Архітектурне креслення

Архітектурне формоутворення

Векторна графіка

Векторна графіка (поглиблений курс)

Вітраж

Дендрологія та квітникарство

Економічний кошторис

Інженерне обладнання

Історія архітектури

Каркасна скульптура

Картографія

Комплексне проектування (поглиблений курс)

Комп’ютерне проектування інтер’єрів

Комп’ютерне проектування середовища

Конструкції та типологія будівель, споруд

Корпоративна лялька

Креатив

Макетування

Матеріалознавство

Нарисна геометрія

Об’ємне моделювання (поглиблений курс)

Об’ємне моделювання

Основи вертикального планування

Основи ергономіки

Основи комп’ютерних технологій (поглиблений курс)

Основи ландшафтного дизайну

Основи методики дизайну

Основи проектування

Основи проектування (поглиблений курс)

Основи проектування меблів

Основи промислового дизайну

Основи формоутворення

Основи шрифта

Оформлення та декорування інтер’єру

Оформлення та декорування інтер’єру (поглиблений курс)

Перепланування середовища

Перепланування середовища (поглиблений курс)

Перспектива

Прикладна графіка (техніки, прийоми)

Проектування середовища

Проектування середовища (поглиблений курс)

Растрова графіка

Растрова графіка (поглиблений курс)

Спецрисунок

Техніки декорування

Технічна естетика та ергономіка

Флористика та фітодизайн

Фотографіка і фотопостановки

Художній розпис тканин

Художньо-прикладна графіка

 


 

 

Cилабуси обов’язкових та вибіркових дисциплін

для спеціальності 022 «Дизайн»,

для спеціалізації «Дизайн одягу та аксесуарів»

Аксесуари

Бісероплетіння

Брендінг

Брендінг (поглиблений курс)

Векторна графіка

Вишивальні техніки

Дизайн шкіри та хутра

Іміджелогія

Індустрія моди

Історія костюма і стилю

Комп’ютерна графіка (поглиблений курс)

Комплексне проектування колекцій одягу

Комплексне проектування колекцій одягу (поглиблений курс)

Конструювання

Конструювання та моделювання одягу (поглиблений курс)

Копія (робота в матеріалі)

Креатив в проектуванні колекцій одягу

Креатив в проектуванні колекцій одягу (поглиблений курс)

Макетування і трансформація

Матеріалознавство

Моделювання одягу

Об’ємно-просторове моделювання

Образно-просторове моделювання

Основи комп’ютерних технологій (поглиблений курс)

Основи композиції костюма

Основи композиції костюма (поглиблений курс)

Прикладна графіка (поглиблений курс)

Прикладна графіка (техніки, прийоми)

Проектування колекцій одягу

Проектування колекцій одягу (поглиблений курс)

Проектування одягу

Растрова графіка

Рисунок (за професійним спрямуванням)

Скульптура

Спецрисунок

Спецрисунок (за професійним спрямуванням)

Текстильний декор

Технологія виготовлення одягу

Устаткування для виготовлення одягу

Формоутворення

Художній розпис тканин


 

 

Cилабуси обов’язкових та вибіркових дисциплін

для спеціальності 022 «Дизайн»,

для спеціалізації «Дизайн стилю»

Аксесуари

Бісероплетіння

Боді-арт (поглиблений курс)

Вишивальні техніки

Візаж

Візаж (поглиблений курс)

Грим

Декоративний макіяж та боді-арт

Дизайн шкіри та хутра

Дизайн-макетування костюма

Етика професійної поведінки

Іміджелогія

Індустрія моди

Інноваційні технології перукарських робіт

Історія зачіски

Історія костюма і стилю

Колористика

Колористика (поглиблений курс)

Комплексне проектування колекцій одягу

Копія (робота в матеріалі)

Косметологія

Креатив в проектуванні колекцій одягу

Макетування і трансформація

Матеріалознавство

Моделювання та художнє оформлення зачіски

Моделювання та художнє оформлення зачіски (поглиблений курс)

Образно-просторове моделювання

Основи композиції зачіски

Основи композиції зачіски (поглиблений курс)

Основи композиції костюма

Основи композиції костюма  (поглиблений курс)

Основи санітарії та гігієни

Основи художнього декорування

Перукарське мистецтво

Постиж

Постиж (поглиблений курс)

Прикладна графіка (поглиблений курс)

Прикладна графіка (техніки, прийоми)

Проектування колекцій одягу

Проектування колекцій одягу (поглиблений курс)

Растрова графіка

Рисунок (за професійним спрямуванням)

Скульптура

Спецрисунок

Спецрисунок (за професійним спрямуванням)

Текстильний декор

Технологія перукарських робіт

Технологія перукарських робіт (поглиблений курс)

Формоутворення

Художній розпис тканин

 


 

 

Cилабуси обов’язкових та вибіркових дисциплін

для спеціальності 023 «Образотворче мистецтво»,

для спеціалізації «Мистецтвознавство»

Аналіз пам’яток мистецтва

Аналіз розвитку архітектури України

Аналіз розвитку ювелірного мистецтва

Археологія

Аукційна діяльність

Безпека життєдіяльності

Векторна графіка (Corel Draw)

Всесвітня історія

Вступ до мистецтвознавства

Вступ до режесури

Вступ до режисури кіно та телебачення

Вступ до режисури театру

Геральдика

Ділова графіка (презентація)

Економічна теорія

Експертиза творів образотворчого мистецтва

Естетика

Етика

Етнографія України

Живопис

Іноземна мова

Історія декоративно-ужиткового мистецтва

Історія дизайну

Історія дизайну

Історія іконопису, іконологія та іконографія

Історія костюму і стилю

Історія меблів

Історія мистецтва Європи Нових часів

Історія мистецтва Західної та Східної Європи

Історія мистецтва Середніх Віків

Історія мистецтва Стародавнього світу

Історія орнаменту

Історія світового  кіномистецтва

Історія світового танцювального та музичного мистецтва

Історія світового театрального мистецтва

Історія світової архітектури

Історія театрального костюму

Історія України

Історія українського мистецтва

Історія української культури

Історія фотографії

Колекціонування

Конфліктологія

Культурологія

Мистецтво української діаспори

Міфологія

Нумізматика

Організація виставкової діяльності

Організація екскурсійної діяльності

Основи галерейної діяльності

Основи етнології

Основи журналістики

Основи кольорознавства

Основи комп’ютерних технологій

Основи композиції

Основи конституційного права України

Основи маркетингу

Основи охорони праці

Основи підприємництва та менеджменту

Основи творчої діяльності

Оціночна діяльність та методи оцінки культурних цінностей

Політологія

Право інтелектуальної власності

Практична Арт- журналістика

Психологія

Психологія творчості

Растрова графіка (PhotoShop)

Релігієзнавство

Рестраврація пам’яток мистецтва

Рисунок

Садово-парковое мистецтво

Скульптурна спадщина

Соціологія

Стилі у світовому мистецтві

Сучасне світове мистецтво

Сценічна майстерність

Танцювально-музичне мистецтва України

Театральне мистецтво України

Теорія та історія журналістики

Техніки образотворчого мистецтва

Туристичне краєзнавство

Українська мова (за професійним спрямуванням)

Українське кіномистецтво

Філософія

Філософія мистецтва

Фотографіка, фотопостановки, цифрове фото


 

 

Cилабуси. Магістерська програма

3-D анімація

Архітектурна візуалізація

Дослідження світових брендів

Іміджелогія в дизайні 

Історія моди кутюр

Комп’ютерний скульптинг

Комплексне проектування

Ландшафтний дизайн

Менеджмент в дизайні

Менеджмент модельного бізнесу

Методика викладання у ЗВО

Основи модельного бізнесу

Педагогіка вищої школи

Предметний дизайн

Проектування на основі Арт-стилів

Розробка бренду

Розробка комп’ютерних ігор

Теорія проектування

Теорія, історія архітектури

Філософія дизайну

Філософія мистецтва

Цифровий живопис

19.06.2020

Графік навчального процесу

УВАГА!!!! Студентам та батькам!

У період карантину з питань навчального процесу та контактів з викладачами звертайтеся до координатора Карбовської Юлії Сергіївни за телефонами:

067-797-21-72; 063-034-11-32

 


 

Графік навчального процесу ДЕННОЇ форми навчання

на 2019/2020 н.р.

 

 

 

 

 

 

Умовні позначення:

х

державні екзамени

с

екзаменаційна сесія

п

практика

д

дипломне проектування

к

канікули

М — магістратура

 


 

Графік навчального процесу ЗАОЧНОЇ форми навчання

на 2019/2020 н.р.


Осіння сесія

 

ІІ курс

23.09.19-06.10.19

21ДІ, 21-ДКГ/з; 21-ДОА/з

31ДІк/з, 31ДРКГк/з; 31ДОАк/з; 31ОМк/з

Vкурс

 07.10.19-20.10.19

51-ДІ/з; 51-ДРКГ/з; 51-ДОА/з, 51ДС/з

І курс

21.10.19-03.11.19

11ДІ, 11ДРКГ/з

 21-ДОАк/з

ІV курс

04.11.19-17.11.19

41-ДІ/з; 41- ДРГК/з; 41ДС/з, 41-ДОА/з; 41ОМ/з

51ДІк/з; 51ДРКГк/з; 51ДОМк/з;

ІІІ курс

18.11.19-01.12.19

31-ДІ/з;   31-ДКГ/з;

41ДІк/з; 41-ДКГк/з; 41ДСк/з; 41ОМк/з

 

Зимова сесія

 

ІІ курс

16.12.19-29.12.19

21ДІ, 21-ДКГ/з; 21-ДОА/з

31ДІк/з, 31ДРКГк/з; 31ДОАк/з; 31ОМк/з

І курс

20.01.20-02.02.20

11ДІ, 11ДРКГ/з

 21-ДОАк/з

Vкурс

03.02.20-16.02.20

51-ДІ/з; 51-ДРКГ/з; 51-ДОА/з, 51ДС/з

         ІV курс

11.02.20-24.02.20

41-ДІ/з; 41- ДРГК/з; 41ДС/з, 41-ДОА/з; 41ОМ/з

51ДІк/з; 51ДРКГк/з; 51ДОМк/з;

ІІІ курс

02.03.20-15.03.20

31-ДІ/з;   31-ДКГ/з;

41ДІк/з; 41-ДКГк/з; 41ДСк/з; 41ОМк/з

 

Весняна сесія

 

ІІ курс

23.03.20-05.04.20

21ДІ, 21-ДКГ/з; 21-ДОА/з

31ДІк/з, 31ДРКГк/з; 31ДОАк/з; 31ОМк/з

І курс

13.04.20-26.04.20

11ДІ, 11ДРКГ/з

 21-ДОАк/з

ІV курс

18.05.20-31.05.20

41-ДІ/з; 41- ДРГК/з; 41ДС/з, 41-ДОА/з; 41ОМ/з

ІІІ курс

01.06.20-14.06.20

31-ДІ/з;   31-ДКГ/з;

41ДІк/з; 41-ДКГк/з; 41ДСк/з; 41ОМк/з

Vкурс

08.06.20-21.06.20

51-ДІ/з; 51-ДРКГ/з; 51-ДОА/з, 51ДС/з ;  51ОМ/з 51ДІк/з; 51ДРКГк/з; 51ДОМк/з;

 

19.06.2020

Магістратура

Відділ магістерської програми здійснює підготовку фахівців  у галузі  02 «Культура і мистецтво» за спеціальністю 022 «Дизайн».

Форми навчання на магістерській програмі: денна, заочна.

Термін навчання: 2 роки 

Кваліфікація:

 • Магістр з дизайну

На навчання на магістерську програму приймаються  випускники  закладів вищої освіти  ІІІ–ІV рівнів акредитації.

УВАГА! Конкурсний відбір для здобуття ступенів вищої освіти у 2022 році здійснюється
за результатами вступних випробувань та розгляду мотиваційних листів (завантажити вимоги):

– для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 022 «Дизайн» на основі ступеня бакалавра (у тому числі й за іншими спеціальностями) – за результатами розгляду мотиваційного листа;
– для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 022 «Дизайн» на основі здобутого ступеня магістра (освітньокваліфікаційного рівня спеціаліста) – у формі фахового іспиту та обов’язкової наявності мотиваційного листа;
– для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 022 «Дизайн» на основі здобутого ступеня магістра (освітньокваліфікаційного рівня спеціаліста) за іншими спеціальностями – у формі фахового іспиту та обов’язкової наявності мотиваційного листа.

Як стати магістром?

1. Обовязково зареєструйтесь 

 2. Завантажте мотиваційний лист  в електронному кабінеті вступника під час подання заяви.

3. Запишіть будь-яким гаджетом своє  відео-інтерв’ю (30-60 сек, формат MP4) англійською мовою на тему.

 4. Завантажте своє портфоліо на файлообмінник та надішліть нам посилання. Файли самого портфоліо повинні бути у форматі pdf або jpg

Надішліть своє відео-інтерв’ю та посилання на файлообмінник на електронну пошту Приймальної комісії vstup.dali@gmail.com з позначкою в темі:

ПК*АРТ Академія *ПІБ (абітурієнта)*назва обраної спеціалізації.

Зразок:

Кому: vstup.dali@gmail.com 

Тема: ПК*АРТ Академія*Андрій Андрійович Андрійченко

 5. Сформуйте пакет документів та надішліть скановані копії або фотокопії документів на Email:

vstup.dali@gmail.com

 Приймальної комісії (з приміткою в ТЕМІ:  ПК*АРТ Академія *ПІБ (абітурієнта)*назва обраної спеціалізації).

 • Електронна заява (завантажити: Заява-анкета для оформлення екзаменаційного листка);
 • копія або фотокопія документа, що посвідчує особу;
 • копія або фотокопія довідки про реєстрацію місця проживання особи;
 • копія або фотокопія облікової картки платника податків;
 • копія або фотокопія документа про освіту на основі якого здійснюється вступ, якщо інформація про нього не зберігається в ЄДЕБО;
 • фотокартки для документів (кольорові) із зображенням, що відповідає досягнутому віку вступника. 1 шт. – надсилається в електронному вигляді. 6 шт. – 3х4  мати у наявності під час заключення договору;
 • флюорографія, довідка про щеплення (форма 063), копія або фотокопія медичного висновку за формою первинної облікової документації: 086-3/о (у разі потреби створення особливих умов навчання);
 • військово-обліковий документ (для військовозобов’язаних – військовий квиток, а для призовників – посвідчення про приписку до призовних дільниць).

Порядок роботи Приймальної комісії:

ПН. —  ПТ. з 10.00 до 18.00 (за попереднім записом)

Координатор  вступної кампанії

Семенюк Світлана Василівна

Моб: 097-539-41-15  

 

 

 

Телеграм канал Приймальної комісії Арт академії: https://t.me/+oJSZUJVmQbZlZjli

 

Телефон для довідок: (044) 331-88-77, 495-17-76

Завідувач магістерської програми — Алєксєєва Світлана Володимирівна (за попередньою домовленістю)

s.v.alekseeva@mixmd.edu.ua

dali.magistr@mixmd.edu.ua 

Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання

Прийом заяв і документів, конкурсний відбір та зарахування на
навчання вступників на основі здобутого ступеня бакалавра (у тому числі й за
іншою спеціальністю) для здобуття ступеня магістра (І курс) за спеціальністю
022 «Дизайн» проводиться в такі строки:

Етапи вступної кампанії

Денна форма

здобуття освіти

Заочна форма

здобуття освіти

Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів  розпочинається

з 01 серпня

2022 року

з 01 серпня

2022 року

Початок прийому заяв та документів

16 серпня

2022 року

16 серпня

2022 року

Закінчення прийому заяв та документів

о 1800

15 вересня

2022 року

о 1800

15 вересня

2022 року

Надання рекомендацій до зарахування та термін оприлюднення списку рекомендованих до зарахування вступників

не пізніше

20 вересня

2022 року

не пізніше

20 вересня

2022 року

Виконання вступниками, які отримали рекомендації, вимог до зарахування

до 1800

24 вересня

2022 року

до 1800

24 вересня

2022 року

Терміни зарахування вступників за кошти фізичних та/або юридичних осіб

25 вересня

2022 року

25 вересня

2022 року

Додатковий набір вступників за кошти фізичних та/або юридичних
осіб на основі здобутого ступеня вищої освіти бакалавра (у тому числі й за
іншою спеціальністю) для здобуття ступеня магістра (І курс) за
спеціальністю 022 «Дизайн» проводиться в такі строки:

Етапи вступної кампанії

Денна форма

здобуття освіти

Заочна форма

здобуття освіти

Початок прийому заяв та документів

1) 19.09.2022 року

2) 21.10.2022 року

1) 19.09.2022 року

2) 21.10.2022 року

Закінчення прийому заяв та документів

1) 20.10.2022 року

2) 17.11.2022 року

1) 20.10.2022 року

2) 17.11.2022 року

Надання рекомендацій до зарахування та термін оприлюднення списку рекомендованих до зарахування вступників

1) 02.11.2022 року

2) 28.11.2022 року

1) 02.11.2022 року

2) 28.11.2022 року

Виконання вступниками, які отримали рекомендації, вимог до зарахування

1) 03.11.2022 року

2) 29.11.2022 року

1) 03.11.2022 року

2) 29.11.2022 року

Терміни зарахування вступників за кошти фізичних та/або юридичних осіб

1) 04.11.2022 року

2) 30.11.2022 року

1) 04.11.2022 року

2) 30.11.2022 року

Прийом заяв і документів, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників за спеціальністю 022 «Дизайн» на основі здобутого ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) на магістерські програми (І курс) для здобуття вищої освіти за іншою спеціальністю проводиться в такі строки:

Етапи вступної кампанії

Денна форма

здобуття освіти

Заочна форма

здобуття освіти

Початок прийому заяв та документів

1) 16.08.2022 року

2) 19.09.2022 року

3) 21.10.2022 року

1) 16.08.2022 року

2) 19.09.2022 року

3) 21.10.2022 року

Закінчення прийому заяв та документів

1) 15.09.2022 року

2) 20.10.2022 року

3) 17.11.2022 року

1) 15.09.2022 року

2) 20.10.2022 року

3) 17.11.2022 року

Строки проведення закладом вищої освіти фахових іспитів

1) 17.08.22-16.09.22

2) 20.09.22-01.11.22

3) 24.10.22-25.11.22

1) 17.08.22-16.09.22

2) 20.09.22-01.11.22

3) 24.10.22-25.11.22

Надання рекомендацій до зарахування та термін оприлюднення списку рекомендованих до зарахування вступників

1) 20.09.2022 року

2) 02.11.2022 року

3) 28.11.2022 року

1) 20.09.2022 року

2) 02.11.2022 року

3) 28.11.2022 року

Виконання вступниками, які отримали рекомендації, вимог до зарахування

1) 24.09.2022 року

2) 03.11.2022 року

3) 29.11.2022 року

1) 24.09.2022 року

2) 03.11.2022 року

3) 29.11.2022 року

Терміни зарахування вступників за кошти фізичних та/або юридичних осіб

1) 25.09.2022 року

2) 04.11.2022 року

3) 30.11.2022 року

1) 25.09.2022 року

2) 04.11.2022 року

3) 30.11.2022 року

Прийом заяв і документів, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі здобутого ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) на магістерські програми (ІІ курс) за спеціальністю 022 «Дизайн» проводиться в такі строки:

Етапи вступної кампанії

Денна форма

здобуття освіти

Заочна форма

здобуття освіти

Початок прийому заяв та документів

1) 16.08.2022 року

2) 19.09.2022 року

3) 21.10.2022 року

1) 16.08.2022 року

2) 19.09.2022 року

3) 21.10.2022 року

Закінчення прийому заяв та документів

1) 15.09.2022 року

2) 20.10.2022 року

3) 17.11.2022 року

1) 15.09.2022 року

2) 20.10.2022 року

3) 17.11.2022 року

Строки проведення закладом вищої освіти фахових іспитів

1) 17.08.22-16.09.22

2) 20.09.22-01.11.22

3) 24.10.22-25.11.22

1) 17.08.22-16.09.22

2) 20.09.22-01.11.22

3) 24.10.22-25.11.22

Надання рекомендацій до зарахування та термін оприлюднення списку рекомендованих до зарахування вступників

1) 20.09.2022 року

2) 02.11.2022 року

3) 28.11.2022 року

1) 20.09.2022 року

2) 02.11.2022 року

3) 28.11.2022 року

Виконання вступниками, які отримали рекомендації, вимог до зарахування

1) 24.09.2022 року

2) 03.11.2022 року

3) 29.11.2022 року

1) 24.09.2022 року

2) 03.11.2022 року

3) 29.11.2022 року

Терміни зарахування вступників за кошти фізичних та/або юридичних осіб

1) 25.09.2022 року

2) 04.11.2022 року

3) 30.11.2022 року

1) 25.09.2022 року

2) 04.11.2022 року

3) 30.11.2022 року

19.06.2020

День відкритих дверей

Мрієш здобути найсучаснішу, найперспективнішу професію, відкрити для себе широкі можливості працевлаштування, матеріального статку, займаючись улюбленою творчою справою? Стань студентом АРТ АКАДЕМІЇ імені Сальвадора Далі!

В  академії: вивчаємо растрову та векторну графіку, малюємо комікси на графічних планшетах.

Опановуємо відеодизайн, Web-дизайн.

Курс розробки комп’ютерних ігор починаємо з концепт-Арту, вивчаємо  3D-моделювання та візуалізацію (Autodesk 3Ds-Max/Maya), ZBrush, а також компоузинг (composing) та текстуринг. Проходимо курс цифрової графіки та живопису на графічних планшетах.

Завершуємо 3D-анімацією – необхідний курсом для Game-індустрії та мультиплікації.

Елітний педагогічний склад Академії складається, як із видатних докторів наук та  митців України так і  з запрошених професорів з Німеччини, Італії, Польщі, Грузії, Литви, Іспанії, Великої Британії, Канади, США. А завдяки високим сучасним технологіям дистанційного навчання кількість педагогів з різних країн, що долучаются до навчального процесу.

АРТ Академія Сальвадора   Далі має найвищий рівень акредитації (IV).
 У співпраці із Національною Академією наук України веде плідну міжнародну наукову діяльність, видаючи власний науковий журнал «Мистецька освіта, технології, менеджмент» з міжнародним науковим грифом Capernikus.

Зазирнути у своє майбутнє, ближче познайомитися з унікальним середовищем, де народжуються творчі ідеї, панує атмосфера самоствердження та необмеженого самовдосконалення, ти маєш таку нагоду, завітавши до нас в академію на День відкритих дверей:

Щочетверга з 12.00 до 17.00 (за попереднім записом)

19.06.2020

Вартість навчання

ВСТУП 2022. УВАГА!!! За підтримки АБ «УКРГАЗБАНК» надаються споживчі кредити!!! СКОРИСТАЙТЕСЯ МОЖЛИВІСТЮ стати студентом АРТ АКАДЕМІЇ імені Сальвадора Далі!


 
АРТ АКАДЕМІЯ СУЧАСНОГО МИСТЕЦТВА ІМЕНІ САЛЬВАДОРА  ДАЛІ
ПЕРШИЙ рік навчання (ДЕННА форма)

Ступінь «Бакалавр»

грн./міс.

грн./рік

Графічний дизайн

4500

49500

Дизайн середовища

4200

46200

Перукарське мистецтво та декоративна косметика

3800

41800

Дизайн одягу (взуття)

3950

43450

Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

3500

38500

Креативний менеджмент

3590

 39500

Ступінь «Магістр». Спеціалізація  “Дизайн”

грн./міс.

грн./рік

1 курс (денна форма)

4100

45100

ПЕРШИЙ рік навчання (ЗАОЧНА форма)

Ступінь «Бакалавр» 

грн./сесія

грн./рік

Графічний дизайн

8720

26160

Дизайн середовища

7540

22620

Перукарське мистецтво та  декоративна косметика

6065

18195

Дизайн одягу (взуття)

6065

18195

Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

4885

14655

Креативний менеджмент

7540

22620

Ступінь «Магістр». Спеціалізація  “Дизайн”

грн./сесія

грн./рік

1 курс (заочна форма)

7600

30400

 
PIHE “SALVADOR DALI ACADEMY OF CONTEMPORARY ARTS “

Bachelor’s Degree. First year of study (full-time) UAH / month UAH / year
Graphic Design 4500 49500
Environment Design 4200 46200
Hairdressing Art and Decorative Cosmetics 3800 41800
Clothing Design 3950 43450
Fine Art, Decorative Art, Restoration 3500 38500
Creative Management 4500 49500
Master’s Degree UAH / month UAH / year
1 course (full-time) 4100 45100

РЕКВІЗИТИ  ДЛЯ ОПЛАТИ ЗА НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ АРТ АКАДЕМІЇ

ПЗВО «Арт академія ім. С. Далі» 

код ЕДРПОУ 32978839

     

 П/р UA743510050000026003878930870         

МФО 351005     в АТ ”Укрсиббанк”            

або:

П/р UA583052990000026004006210031

ПАТ КБ ”ПРИВАТБАНК”   

Призначення платежу: 

Оплата навчання ст. П.І.Б., зг.дог. №____ від_______. Без ПДВ.


 
МИСТЕЦЬКИЙ КОЛЕДЖ ІМЕНІ САЛЬВАДОРА  ДАЛІ

На базі 9-10 класів для отримання ОПС «Фаховий молодший бакалавр» ( до 2019 р.ОКР «Молодший спеціаліст) + шкільний атестат» (на базі 11 класів без атестату):

Перший рік навчання (денна форма) грн./міс грн./рік
«Дизайн» (усі спеціалізації) 6100 67100
«Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» 3850 42350
     

РЕКВІЗИТИ  ДЛЯ ОПЛАТИ ЗА НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ МИСТЕЦЬКОГО КОЛЕДЖУ

ПЗПВО «Мистецький коледж ім. С. Далі»

код ЕДРПОУ 30728300     

П/р UA053003460000026009011876202                                 

ПАТ “Альфа-Банк”  МФО 300346

або:

П/р UA673510050000026000878931195 

АТ “Укрсиббанк”  МФО 351005

або:

П/р UA053052990000026003040108542 

 АТ КБ “ПРИВАТБАНК”

Призначення платежу:

Оплата навчання ст. П.І.Б., зг.дог. №____ від_______. Без ПДВ

19.06.2020

Приймальна комісія

День відкритих дверей

Щочетверга з 12.00 до 17.00 — Арт академія (за попереднім записом).

Документи для вступу

Сформуйте пакет документів та надішліть скановані копії або фотокопії документів на E-mail: vstup.dali@gmail.com

 1. Заява абітурієнта Арт академії (завантажити).
 2. Копія або фотокопія документа, що посвідчує особу.
 3. Копія або фотокопія довідки про реєстрацію місця проживання особи.
 4. Копія або фотокопія облікової картки платника податків (ІПН).
 5. Копія або фотокопія документа про освіту на основі якого здійснюється вступ, якщо інформація про нього не зберігається в ЄДЕБО.
 6. Фотокартки для документів (кольорові) із зображенням, що відповідає досягнутому віку вступника. 1 шт. – надсилається в електронному вигляді. 6 шт. – 3х4  мати у наявності під час заключення договору.
 7. Довідка про щеплення (форма 063), флюорографія. У разі потреби створення особливих умов навчання надається копія або фотокопія медичного висновку за формою первинної облікової документації: 086-3/о.
 8. Військово-обліковий документ (для військовозобов’язаних – військовий квиток, а для призовників – посвідчення про приписку до призовних дільниць).
 9. Мотиваційний лист (завантажити вимоги) та відео-інтерв’ю (тривалість 30-60 сек.), в якому абітурієнт  обґрунтовує вибір спеціальності та своє бажання навчатися у нашому закладі вищої освіти.
 10. Творчий конкурс – робота.

 

Строки проведення вступу

Шановні вступники! У зв’язку з воєнним станом у строках можливі зміни. Стежте уважно за оновленнями!

Прийом заяв та документів (у паперовій або електронній формі), конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти для здобуття ступеня бакалавра (І курс) проводиться в такі строки*

Етапи вступної кампаніїДати (денна форма здобуття освіти)
Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів01 липня 2022 року
Закінчення роботи електронних кабінетів вступників31 жовтня 2022 року
Прийом заяв та документів з 29 липня по 23 серпня 2022 року
Творчі конкурси (ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ ТУТ)з 01 по 18 липня 2022 року
Додаткові сесії творчих конкурсівз 09 по 16 серпня 2022 року
Надання рекомендацій до зарахування та
термін оприлюднення списку рекомендованих до зарахування вступників
не раніше 02 вересня 2022 року
Виконання вступниками, які отримали рекомендації, вимог до зарахуванняне пізніше 29 вересня 2022 року
Зарахування вступників за кошти фізичних та/або юридичних осібне пізніше 30 вересня 2022 року
  
* Увага! Більше  інформації дивіться у Правилах прийому

Відомості про освітні програми

Нормативні та організаційні документи

2023

Режим роботи приймальної комісії

ПН. —  ПТ. з 10.00 до 18.00 (за попереднім записом)

Координатор  вступної кампанії 

Семенюк Світлана Василівна

Моб: 097-539-41-15  

08.06.2020

Підготовчі курси

Підготовчі курси Арт Академії сучасного мистецтва імені Сальвадора Далі

Заняття проходять два рази на тиждень:
Вівторок 16:50 до 18:10 Стилізація/Композиція ОНЛАЙН
Четвер 16:50 до 18:10 Рисунок/Живопис ОФЛАЙН

Вартість 2800 грн/місяць
Пропущені заняття не відшкодовуються та не перераховуються

Запис за телефоном +380677960640 (viber, telegram)

Незалежно від віку, Ви маєте шанс спробувати себе на мистецькій ниві, набути впевненості та сміливості у втіленні своїх заповітних мрій, а переконатися  Ви у цьому  зможете на  Підготовчих курсах,  які допоможуть при вступі в Арт Академію імені Сальвадора Далі!

Програма курсів містить:

 • основи рисунка;
 • основи живопису;
 • основи композиції;
 • основи стилізації.

Тривалість навчання на підготовчих курсах:

Від 1 до 8 місяців.

Програма дозволяє приєднатися до навчального процесу на будь-якому етапі підготовки.


Навчаючись на підготовчих курсах, ви маєте можливість:

 • кваліфіковано підготуватися до вступного творчого конкурсу;
 • підвищити рівень художньої підготовки;
 • отримати знання, які допоможуть у майбутньому адаптуватися до умов студентського життя.

Для навчання на підготовчих курсах необхідно подати такі документи:

 • копія свідоцтва про народження дитини (копія її паспорту);
 • копія паспорту одного з батьків;
 • 2 фотокартки (3х4 см);
 • довідка зі школи;
 • довідка від лікаря (про відсутність інфекційних захворювань);
 • заява (заповнюється під час подання документів).
08.06.2020

Як стати студентом

УВАГА‼️

ШАНОВНІ АБІТУРІЄНТИ‼️

ЗАРАХУВАННЯ:
до Академії (на базі 11 класів) на освітні ступені бакалавра та магістра буде відбуватися за електронною реєстрацією у дистанційному режимі зареєструйтеся
незалежно від вашого місця перебування в Україні чи за кордоном!

🔺ВАЖЛИВО!
Абітурієнти, які не мають повного переліку документів для вступу, ЯК ВИЙНЯТОК зможуть доформувати (за можливості) «пакет документів вступника» після зарахування, але не пізніше встановлених термінів, що будуть коригуватися діючим воєнним станом.

🔺ПОЧАТОК ЕЛЕКТРОННОЇ РЕЄСТРАЦІЇ вступників 1 квітня 2023 р.
Прийом заяв та документів з 1 квітня 2023 р. на e-mail:vstup.dali@gmail.com
ВИКОРИСТАЙ СВІЙ ШАНС СТАТИ СТУДЕНТОМ DALI в цьому році!

Виникли питання, телефонуйте: 097-539-41-15

Телеграм канал Приймальної комісії Арт академії: https://t.me/+oJSZUJVmQbZlZjli

3

Для творчих, креативних, непосидючих, цілеспрямованих, а саме для Вас оголошено набір на денну, заочну та заочно-дистанційну форми навчання на базі повної середньої та вищої освіти, паралельне навчання, друга вища освіта, переведення та поновлення з інших закладів освіти!

Що для цього необхідно зробити, читайте далі:

КРОК 1   Обов’язково зареєструйтеся на творчий конкурс!

КРОК 2  Запишіть будь-яким гаджетом своє відео-інтерв’ю державною  мовою (30-60 с.) на тему:  “Чому я хочу  стати студентом саме  Арт академії сучасного мистецтва імені Сальвадора Далі, та чому  обрав саме цю (вказати яку) спеціалізацію?” .

КРОК 3  Оберіть свою спеціалізацію та оберіть одну з чотирьох тем:

Дизайн реклами та комп’ютерної графіки:

 • Web – дизайн; 
 • розробка ігор-Game design;
 • фото,– відео  дизайн;
 • ком’ютерна анімація, мультиплікація;
 • дизайн реклами;
 • цифровий живопис.
 • поліграфія.
Дізнатися детальніше про теми та виконання конкурсних робіт ►

Дизайн архітектурного середовища:

 • дизайн архітектурного середовища;
 • інтер’єр, екстер’єр;
 • ландшафтний дизайн;
 • предметний та світловий дизайн;
 • дизайн меблів;
 • дизайн аксесуарів для середовища.
 
Дізнатися детальніше про теми та виконання конкурсних робіт ►

Дизайн одягу, аксесуарів та стилю:

 • дизайн-моделювання одягу, аксесуарів;
 • кушнірське мистецтво;
 • стилістика, візаж, боді-арт;
 • татуювання та татуаж;
 • нейл-дизайн;
 • мистецтво постижу, театральний грим.
Дізнатися детальніше про теми та виконання конкурсних робіт ►

Мистецтвознавство, менеджмент, театральне та візуальне мистецтво:

 • образотворче та театральне мистецтво;
 • артист – вокаліст;
 • арт-диктор (ведучий програм);
 • арт-дилер;
 • менеджмент в мистецтві;
 • мистецтвознавець-критик, аналітик;
 • режисура і сценарне мистецтво;
 • віртуальний туризм (гід – мистецтвознавець);
 • експерт-мистецтвознавець  для митниці.
Дізнатися детальніше про теми та виконання конкурсних робіт ►

КРОК 4  Визначтеся з інструментами та способом виконання проекту (комп’ютерний або класичний малюнок).

Фломастери, олівці, туш, фарби, кулькові ручки або комп’ютерна графіка тощо.

КРОК 5 Розгляньте запропоновані зразки робіт згідно обраної вами спеціалізації (натисніть у третьому кроці на стрілочку ►  біля обраної спеціалізації).

КРОК 6 Оберіть формат роботи А-4 (210х297) та визначитись з композицією розміщення роботи (горизонтальне або вертикальне розміщення).

КРОК 7 Виконайте роботи на папері формату А 4 (210x297) (після виконання сфотографуйте або зіскануйте та надішліть разом із прикріпленими документами на електронну пошту приймальної комісії (ПК) з позначкою в темі:

ПК (приймальна комісія) ПІБ (абітурієнта) Академія, назва обраної спеціалізації.

Зразок листування:

Кому: art-dali@ukr.net

Тема: ПК * Арт академія *Іван Андрійович Шевченко *дизайн середовища

КРОК 8 Ознайомтеся з підпунктами у розділі “Академія”, зокрема “Приймальна комісія”, “Вартість навчання” тощо.


Виникли питання, телефонуйте: 097-539-41-15

ЗАВІТАЙТЕ ДО НАС

icon-contact-phone@2x

(044) 331-88-77 (76)

icon-contact-fax@2x

(044) 390-37-97 (96)

icon-contact-email@2x

art-dali@ukr.net

icon-contact-address@2x

Україна, 04136 Київ, Північно-Сирецька, 1-3

Як дістатися

znak
«ЛЬВА ТОЛСТОГО» — Тролейбус № 5 (зуп. «Квазар-Мікро»)
«НИВКИ» — Автобус № 32 зуп. (зуп. «Квазар-Мікро»)
КАДЕЦЬКИЙ ГАЙ — маршрутка № 518
ТРОЄЩИНА — маршрутка маршрутка № 180 (до Вишгородської) далі № 32 автобус (зуп. «Квазар-Мікро»)
«ОБОЛОНЬ» — автобус № 102 до (зуп. Вишгородська), далі автобус № 32 (зуп. «Квазар-Мікро»)
«ГЕРОЇВ ДНІПРА» (мінський масив)— маршрутка № 537 (зуп. «Сирецька»), далі 5 хв. пішки
«УНІВЕРСИТЕТ» — маршрутка № 575, або тролейбус № 5
«ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ» — маршрутка № 575, або тролейбус № 5
«ШУЛЯВСЬКА» — маршрутка № 575, або тролейбус № 5
«БЕРЕСТЕЙСЬКА» — маршрутка № 575, або тролейбус № 5
«НИВКИ» — маршрутка № 575, або тролейбус № 5
«СИРЕЦЬ» — тролейбус № 35 (зуп. «Сирецька»), маршрутка № 575, 223, 32 маршрутки (зуп. «Квазар-Мікро»)

АРТ АКАДЕМІЯ СУЧАСНОГО МИСТЕЦТВА ІМЕНІ САЛЬВАДОРА ДАЛІ

SALVADOR DALI ACADEMY OF CONTEMPORARY ARTS