fbpx
Логотип

АРТ АКАДЕМІЯ СУЧАСНОГО МИСТЕЦТВА ІМЕНІ САЛЬВАДОРА ДАЛІ

19.06.2020

Про студію

До Дизайн-студії запрошуються діти шкільного віку від 6 до 16 років. На навчання приймаються усі бажаючі з різним рівнем підготовки або без нього. Ми виходимо з того, що всі діти – талановиті. Наша мета – допомогти їм розкрити свої таланти!

Програмою дитячої Дизайн-студії передбачається комплексне вивчення базових дисциплін та декоративно-прикладних і дизайнерських технік.

Протягом навчання студійці опановують

Базові дисципліни:

 • рисунок;
 • живопис;
 • композицію;
 • кольорознавство;
 • історію образотворчого мистецтва та дизайну.

Дизайнерські та декоративно-прикладні техніки:

 • паперову пластику;
 • монотипію;
 • макраме;
 • розпис на склі;
 • розпис по тканині;
 • флористику/фітодизайн;
 • декупаж;
 • фелтінг (валяння);
 • ниткографію/ізонитку;
 • ліплення/скульптуру/гончарне мистецтво;
 • бісероплетіння;
 • вишивку (нитками, стрічками, бісером);
 • петриківський розпис;
 • лялькарство та інші.
19.06.2020

Корисні матеріали

НОВІ ВИМОГИ (ДСТУ) чинні для оформлення рефератів, доповідей, оформлення звітів практик, курсових та дипломних проектів/робіт у 2019/2020 н.р.

 

 

 

 

 

Реферат. Титульні сторінки

 

 

 

 

 

 

Навчально-практичні роботи. Титульні сторінки

 

 

 

 

19.06.2020

Студентське наукове товариство

Положення про Наукове товариство студентів, аспірантів та молодих вчених АРТ АКАДЕМІЇ імені Сальвадора Далі

Дійсне Положення визначає основні цілі, завдання, форми роботи й співробітництва, структуру, основні права й обов’язки Наукового товариства студентів, аспірантів та молодих вчених АРТ АКАДЕМІЇ імені Сальвадора Далі.

Загальні засади

Наукове товариство студентів, аспірантів та молодих вчених АРТ АКАДЕМІЇ імені Сальвадора Далі  (далі – Наукове товариство, НТ)  є добровільним некомерційним об’єднанням молоді, що займається науково-дослідною роботою на кафедрах і у підрозділах АРТ АКАДЕМІЇ або поза його межами у вільний від навчання або спеціально наданий час.

Наукове товариство діє відповідно до Конституції України, Законів України  «Про освіту«, «Про вищу освіту«, «Про наукову та науково-технічну діяльність«, іншого законодавства України, Статуту вищого навчального закладу і цього Положення.

Наукове товариство є самоврядним об’єднанням студентів, аспірантів та інших осіб, що навчаються у вищому навчальному закладі, яке сприяє розвитку науки та виникненню інтересу до наукової роботи в молодіжному середовищі вищого навчального закладу.

Наукове товариство може мати власну символіку, бланк з власним найменуванням, сторінку на сайті навчального закладу, членський квиток та інші засоби ідентифікації.

У своїй діяльності Наукове товариство керується такими принципами:

 • пріоритетності наукової творчості;
 • рівноправності членів Наукового товариства, гласності і колегіальності у роботі;
 • добровільності членства в Науковому товаристві та виборності керівних органів Наукового товариства;
 • органічного зв’язку навчання та науково-дослідної роботи;
 • накопичення і примноження наукового потенціалу вищого навчального закладу та виховання майбутніх науково-педагогічних кадрів.

Наукове товариство діє самостійно, а також у співпраці з керівництвом вищого навчального закладу, органами студентського самоврядування вищого навчального закладу, профспілковою організацією вищого навчального закладу, державними органами України, органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями України й інших країн світу, діяльність яких не суперечить принципам діяльності Наукового товариства.

Положення про Наукове товариство затверджується ректором АРТ АКАДЕМІЇ імені Сальвадора Далі.

2. Мета, завдання діяльності наукового товариства

2.1. Метою діяльності Наукового товариства є створення умов для розкриття наукового та творчого потенціалу осіб, які навчаються та працюють у вищому навчальному закладі, розвиток в них наукового мислення і навичок дослідницької роботи, популяризація різних галузей науки в вищому навчальному закладі, розвиток інноваційної діяльності, організаційна допомога керівництву вищого навчального закладу в оптимізації наукової та навчальної роботи.

2.2.Основні завдання Наукового товариства:

 • залучення осіб, які навчаються та працюють у вищому навчальному закладі до науково-дослідної роботи;
 • виховання гармонійно розвиненої особистості, формування цивільної свідомості молоді, її правової та етичної культури;
 • підвищення якості навчально-наукової та науково-практичної роботи студентів та аспірантів вищого навчального закладу;
 • консолідація творчого й наукового потенціалу молоді, створення й розвиток сприятливих умов для формування фахівців шляхом інтенсифікації науково-дослідної діяльності, участі їх у розробці актуальних питань науки, у дослідженнях, проведених у виші та поза його межами;
 • оволодіння сучасним науковими методами пізнання, набуття молоддю проблемного професійного бачення, вмінь ставити і самостійно розв’язувати завдання різного рівня складності, презентувати результати своєї роботи науковій спільноті;
 • допомога студентам у самостійному науковому пошуку й організаційне забезпечення їхньої наукової праці;
 • формування й підтримка бази даних наукових досліджень і розробок студентів;
 • координація діяльності підрозділів АРТ АКАДЕМІЇ щодо наукових програм, проектів та заходів, їх інформаційна та організаційна підтримка, встановлення та розвиток контактів, партнерських взаємин з науковими та самоврядними структурами в Україні та поза її межами;
 • забезпечення можливості для кожного студента реалізувати своє право на творчий розвиток особистості відповідно до його здатностей і потреб;
 • висвітлення діяльності Наукового товариства у медіа-просторі.
3. Структура й керівництво Наукового товариства

3.1. У своїй діяльності Наукове товариство керується законодавством України, Статутом навчального закладу, наказами, розпорядженнями ректора, рішеннями Вченої Ради АРТ АКАДЕМІЇ  й дійсним Положенням.

3.2. Загальне керівництво Науковим товариством здійснює проректор АРТ АКАДЕМІЇ  з наукової роботи.

3.3. Поточне керівництво роботою здійснює науковий керівник. Науковий керівник НТ призначається ректором із числа авторитетних науково-педагогічних співробітників, членів Вченої Ради АРТ АКАДЕМІЇ. Науковий керівник:

 • здійснює поточне керівництво й контроль над діяльністю Наукового товариства відповідно до дійсного Положення;
 • пропонує кандидатури членів Ради НТ на розгляд Вченої Ради АРТ АКАДЕМІЇ;
 • відповідає за результати роботи НТ.

3.4. Вищим виконавчим органом НТ АРТ АКАДЕМІЇ є Рада НТ. Структура Ради НТ АРТ АКАДЕМІЇ включає голову Ради СНТ, заступника голови Ради, секретаря й членів Ради. Голова Ради НТ рекомендується на посаду Вченою Радою закладу за поданням Проректора з наукової роботи й призначається наказом Ректора (подальша структура Ради визначається Науковим керівником СНТ й затверджується Вченою Радою).

Рада НТ забезпечує організацію й загальне керівництво діяльністю НТ, координує наукову діяльність студентів:

 • інформує студентів про наукові програми, фонди, потенційних замовників науково-технічної продукції, конференції, школи-семінари та інші заходи у наукових установах та вишах України та зарубіжжя;
 • надає консультативні послуги щодо  підготовки й реалізації потенційних наукових проектів;
 • організовує щорічні конференції НТ й публікацію їх матеріалів у тематичних збірниках АРТ АКАДЕМІЇ, професійній друкованій та електронній періодиці;
 • проводить конкурси наукових праць студентів;
 • сповіщає студентів і співробітників закладу про досягнення НТ;
 • аналізує й узагальнює досвід роботи структур НТ на кафедрах;
 • проводить заходи, спрямовані на підвищення престижності наукової діяльності серед студентів.

3.5. Голова Ради НТ:

 • є заступником наукового керівника НТ;
 • проводить засідання Ради НТ;
 • керує виконавчою діяльністю Ради НТ;
 • контролює роботу постійних та тимчасових підрозділів НТ.

3.6. Заступник голови Ради НТ:

 • виконує функції голови Ради НТ за його відсутності.

3.7. Секретар Ради НТ:

 • готує  засідання Ради НТ;
 • веде протоколи засідання Ради НТ й іншу документацію, необхідну для роботи НТ;
 • виконує лічильні функції;
 • доводить рішення Ради НТ до відповідних осіб;
 • готує матеріали для звітів і довідок.

3.8. За результатами річної діяльності Голова Ради складає звіт, а Науковий керівник готує доповідь проректорові з наукової роботи АРТ АКАДЕМІЇ.

3.9. Структурні підрозділи Наукового товариства формуються відповідно до напрямів роботи НТ або для проведення конкретних заходів і можуть мати організаційні форми відділу, проблемної групи, організаційного комітету, наукового гуртка тощо.

4. Напрями та форми діяльності Наукового товариства

4.1. До напрямів діяльності Наукового товариства відносяться:

 • науково-дослідний;
 • навчально-науковий;
 • науково-організаційний;
 • науково-інформаційний.

4.2. До форм діяльності Наукового товариства  відносяться:

 • наукова конференція;
 • круглий стіл;
 • конкурси та олімпіади;
 • наукові майстер-класи, консультації та семінари;
 • підготовка наукових публікацій та збірників;
 • відкриті захисти курсових, дипломних та магістерських робіт;
 • зустрічі з ученими та організаторами науки.

4.3. Діяльність НТ, окремі заходи можуть проводитися як очно, так і заочно або віртуально, з використанням сучасних інформаційних технологій та пристроїв.

5. Членство у Наукового товаристві

5.1. Членство в Науковому товаристві є вільним для осіб, які навчаються та працюють в вищому навчальному закладі, і здійснюється на добровільних засадах.

5.2. Членами Наукового товариства можуть стати особи, які навчаються в вищому навчальному закладі, є його випускниками та працівниками, активно займаються науковою діяльністю (беруть участь у заходах та виступили  з науковою доповіддю) та виявили бажання працювати в Науковому товаристві.

5.3. Рішення про прийняття у члени Наукового товариства ухвалюється Радою Наукового товариства на підставі заяви, поданої особою на ім’я Голови  Ради Наукового товариства, і набуває чинності з моменту його ухвалення.

5.4. У Науковому товаристві відсутня система членських внесків чи інших обов’язкових платежів.

5.5. Припинення членства у Науковому товаристві здійснюється за особистою заявою на ім’я Голови Ради Наукового товариства.

5.6. Член Наукового товариства, який не виконує покладених на нього обов’язків, визначених цим Положенням, або перестав відповідати вимогам Положення, може бути позбавлений членства за рішенням Ради Наукового товариства.

5.7. Особам, які мають особливі заслуги перед Науковим товариством або зробили важливі досягнення чи відкриття в науці рішенням Ради Наукового товариства вищого навчального закладу може надаватись статус почесного члена Наукового товариства. Статус почесного члена Наукового товариства зберігається довічно.

5.8. Члени Наукового товариства АРТ АКАДЕМІЇ мають право:

 1. обирати та бути обраними у керівні органи Наукового товариства;
 2. брати участь в обговоренні питань, пов’язаних з організаційною діяльністю Наукового товариства та вносити пропозиції щодо вирішення цих питань;
 3. виступати з доповідями на конференціях, круглих столах та інших подібних заходах, що проводить Наукове товариство;
 4. бути рекомендованими Науковим товариством на подання щодо нагородження преміями, стипендіями, подяками, державними нагородами й іншими видами відзнак і нагород, відповідно до чинного законодавства та Статуту вищого навчального закладу;
 5. отримувати методичну, інформаційну та іншу допомогу з боку Наукового товариства;
 6. вимагати від керівних органів Наукового товариства виконання своїх обов’язків, визначених цим Положенням.

5.9. Члени Наукового товариства вищого навчального закладу зобов’язані:

 1. дотримуватися Положення про Наукове товариство;
 2. сумлінно та своєчасно виконувати покладені Науковим товариством на них обов’язки і доручення;
 3. виконувати рішення керівних органів Наукового товариства;
 4. подавати звіт про свою роботу на вимогу Ради Наукового товариства та адміністрації вишу;
 5. активно брати участь у науковій роботі, виступати з доповідями на заходах, організованих Науковим товариством;
 6. надавати до Ради Наукового товариства інформацію, необхідну для вирішення питань, пов’язаних з його діяльністю;
 7. пропагувати діяльність Наукового товариства, сприяти підвищенню престижу та авторитету Наукового товариства та вищого навчального закладу.

5.10. Члени Наукового товариства можуть мати й інші права та обов’язки, які не суперечать законодавству України, Статуту вищого навчального закладу, цьому Положенню та закріплені у рішеннях Ради Наукового товариства.

6. Порядок внесення доповнень і змін у Положення про НТ

6.1. Зміни й доповнення в дійсне Положення вносяться за пропозицією Ради НТ й затверджуються Науковим керівником та  проректором АРТ АКАДЕМІЇ з наукової роботи.

Як підготувати наукове повідомлення

Завдання наукового повідомлення:

 • поділитися інформацією, відкриттями чи міркуваннями;
 • відповісти на нагальні питання слухачів;
 • змінити погляди слухачів на певні наукові явища та процеси;
 • спонукати їх до певних творчих дій.

План підготовки повідомлення включає:

 • вибір наукового матеріалу;
 • визначення форми викладу – це буде розповідь, опис, міркування або їх чергування;
 • поділ повідомлення на частини (5-7 окремих «порцій» інформації, придатних для сприйняття на слух) та логічне їх поєднання;
 • обмеження обсягу та відсікання зайвого;
 • добір мовних засобів для підтримки уваги слухачів («розглянемо…», «наприклад», «погодимося з твердженням, що…», «викликає сумнів твердження про те, що…»,«отже», «по-перше,.. по-друге», «зробимо висновок» тощо);
 • оформлення конспекту;
 • узгодження викладу і візуального супроводу;
 • пробне повідомлення вголос із хронометражем.

Обсяг повідомлення невеликий, тому найкраще обрати для нього окреме питання наукового дослідження, наприклад, один параграф курсової чи дипломної роботи. Відповідно доведеться розрахувати час (5-7 хв.), конспект (до 5 аркушів А4, шрифт 14), презентацію (7-8 слайдів), за необхідності — роздаткові матеріали (2-3 картки).

Спочатку переберіть та запишіть на окремих аркушах найважливіші думки, положення, які хочете донести до аудиторії. Потім встановіть їх зв`язок і логічну послідовність. Це тези Вашого повідомлення. Тепер їх доведеться словесно усвтаткувати і поширити доведеннями, прикладами та ілюстраціями. Продумайте, з чого почати і чим завершити повідомленя, щоб воно запам`яталося слухачам

План самого повідомлення може бути наступним:

 1. Привернення уваги аудиторії: епіграф, посилання на стереотипи сприйняття, на попереднього доповідача тощо.
 2. Повідомлення актуальності, новизни теми.
 3. Стислий узагальнений огляд джерел (2-3 наукові підходи у власному переказі та називаючи прізвища, а також,бажано, ім`я та по батькові дослідників).
 4. Окреслення протиріч наявних підходів або досі не розв`язаної практичної ситуації, що зумовили мету та завдання дослідження.
 5. Аналіз кількох варіантів розв`язання наукової задачі з ілюстраціями, їх критика.
 6. Аргументація істинності власних підходів та результатів.
 7. Коментар до додатків (якщо такі є у роботі).
 8. Висновки.

Бажаємо успіхів!

Як працювати з науковою літературою

Без солідної джерельної бази немає наукового дослідження. Щоб не «винаходити велосипед», треба добре знати, хто і що з обраної проблеми писав і робив до Вас.

Пошук наукової літератури може забрати багато часу. Можна оптимізувати цей процес, орієнтуючись на ключові слова, що визначають об`єкт та предмет дослідження. Наприклад, для теми «Особливості застосування оптичних ефектів при створенні колекції ділового одягу» нас цікавитиме література з проблем створення колекцій ділового одягу (об`єкт) — в історичному та сучасному контекстах, та прийоми стиворення оптичних ефектів в одязі взагалі (предмет). Не шукайте джерело з назвою, тотожною до Вашої. Намагайтеся знайти власний підхід на перетині таких аналогій.

Склавши перелік джерел, починайте з професійних словників та уточніть визначення усіх теоретичних понять, далі переходьте до класичних підручників і монографій, а завершуйте статтями за останні 3-5 років. У процесі роботи над джерелом звертайте увагу на посилання, які робить його автор – вони розширять коло Ваших джерел.

Взявши книгу або статтю до рук, відкривши відповідну інтернет-сторінку, зафіксуйте її вихідні дані, перегляньте зміст, передивіться «діагонально», позначаючи закладками місця, що Вас зацікавили. Потім поверніться до них і вивчіть ретельно. Намагайтеся зрозуміти думку дослідника, розібратися, чим цого бачення відрізняється від інших, що нового він розглядає. І найголовніше – як саме він це робить. Читання наукової літератури – це школа дослідження. Часто для навчально-наукової роботи достатньо просто опанувати й самостійно застосувати дослідницьку методику авторитетного вченого на новому оригінальному матеріалі.

Виписки – паперові або електронні, рукописні або друковані — мають бути короткими (бажано, не більше як пів-аркуша А4). На одному аркуші – одне положення. Коротко у власному переказі запишіть сутність думки дослідника, наведіть у лапках коротку (1-2 речення) цитату. Обов`язково зазначте автора, назву, джерело із усіма бібліографічними відомостями, сторінку.(в електронному – повне ім`я сайту, число). Це зекономить час при упорядкуванні списку джерел та оформленні посилань.

Формуючи картотеку наукових положень за джерелами (взяли книжку – вибрали з неї усе потрібне), потім зможете перекласти їх відповідно до розділів і параграфів Вашої роботи. Зручно користуватися шаблоном, у якому джерело вказане у колонтитулі. Ключові слова у виписках виділяйте маркером – так швидше знаходитиме потрібне серед великої кількості карток.

Дискусійні моменти у наукових джерелах легше визначити, склавши таблицю, де по горизонталі буде перелік суперечливих питань, а по вертикалі – джерела, які Ви опрацьовуватимете.

Цитата виділяється лапками. Вона може становити окреме речення або бути «втягнута» до синтаксису Ваших міркувань. Відповідно у першому випадку вона починається з великої літери, потребує двокрапки перед собою або коми й тире після , у другому – починається з малої літери, вимагає знаків відповідно до загальної структури речення.

Самостійно перекладати наукове джерело не можна. Ви маєте право або процитувати його в лапках мовою оригіналу, або знайти офіційний переклад в іншому виданні, або переказати непрямою мовою Вашого дослідження близько до тексту: «Автор висловлює думку що…», «дослідник заперечує твордження…», «вчений доходить висновку, що…» та ін. За будь-якого варіанту далі має бути посилання [х; z], де х — номер джерела за Вашим списком, а z- номер сторінки (якщо є).

Як підготувати до друку наукову статтю

Наукова стаття – особливий жанр. Вона має істотні відмінності від статті публіцистичної (уникає емоційних зворотів, переносного значення слів, оперує науковими поняттями, фактами, закономірностями), від реферату (включає не лише узагальнено-систематизований виклад наукових теорій, підходів та поглядів інших учених, але й оригінальний авторський доробок), учнівського твору (її матеріал має науково-проблемний характер і викладений не художнім, а науковим стилем).

Важливо правильно структурувати і оформити рукопис згідно з чинними вимогами. Наукові статті за проблематикою і ключовими словами класифікують в універсальному каталозі УДК, що подається перед текстом статті зліва. Справа вказують ПІБ автора, його науковий ступінь (якщо є), посаду та наукову установу, яку автор представляє. Студенти також вказують ПІБ наукового керівника, його вчений ступінь та посаду. Посередині великими літерами – назву.

Формулювання теми статті має носити проблемний характер, тобто вказувати на пошук наукових закономірностей, на подолання протиріччя між наявним станом знань з певного итання і потребами пізнання, практики, виробництва, викладання тощо.

Вступна частина статті містить:

 • мету (передбачений результат дослідження);
 • завдання (дослідні процедури, необхідні для досягнення мети;
 • обгрунтування актуальності – суспільної і професійної потреби у виконанні поставлених завдань;
 • новизну – порівняння авторського результату з попередниками;
 • узагальнений логічно структурований аналіз наукових джерел;
 • власне дослідження має бути викладене послідовно, згідно із завданнями, бути аргументованим, устаткованим прикладами та посиланнями на джерела й ілюстрації, пропоновані у додатках до статті. В кінці – короткий узагальнений висновок та список використаних джерел в алфавітному порядку.

Рекомендований обсяг статті – 6-12 сторінок.

Готуючи наукову статтю для певного видання, звертайте увагу на побажання редколегії (деякі вимагають рецензії наукового керівника, деякі друкують збірники в авторському макетуванні, приймають чи не приймають кольорові ілюстрації тощо).

Наприклад, редколегія збірника «Мистецтво і дизайн: традиції, пошук, перспективи», що друкує наукові праці студентів і молодих вчених і виходить щороку в АРТ АКАДЕМІЇ імені Сальвадора Далі, висуває наступні вимоги до рукописів.

Ім`я файла включає прізвище автора. Наприклад, Іваненко-стаття

 1. Обсяг тексту — 6-7 стор. неверстаного рукопису без ілюстрацій.
 2. Формат сторінки А4, основний текст рукопису друкується 14 кеглем, шрифт – Times New Roman, міжрядковий інтервал – 1,5, абзац – 1,25 см, поля: верхнє, нижнє – 2 см, ліве – 3 см, праве – 1,5 см.
 3. У лівому кутку – жирним курсивом УДК…
 4. У правому кутку – жирним курсивом ім’я та прізвище автора, звичайним курсивом – установа, місто, електронна адреса автора.
 5. Далі – жирним шрифтом, прописними літерами посередині зазначається назва статті.
 6. Оформлення посилань у тексті: наприклад, [1, 35]. У кінці статті (відповідно до чинних стандартів) – в алфавітному порядку подається список використаних джерел.
 7. У кінці – анотація та ключові слова українською, російською та англійською мовами (до 100 знаків кожна).
 8. Ілюстрації, креслення, діаграми, таблиці та інші додатки подавати окремими файлами, наприклад, Іваненко-додаток 1, Іваненко-додаток 2.

Запрошуємо вас упорядковувати статті за матеріалами курсових, дипломних, магістерських робіт, власних виступів на наукових конференціях та друкувати їх у нашому збірнику та інших виданнях.

19.06.2020

Силабуси навчальних дисциплін

 

Просимо вибачення, сторінка у стані заповнення! Інформацію для ознайомлення по кожній дисципліни буде активовано з початком навчального року – 2020/2021. 

Cилабуси обов’язкових та вибіркових дисциплін

для спеціальності 022 «Дизайн»,

для усіх спеціалізацій

Безпека життєдіяльності

Всесвітня історія

Економічна теорія

Естетика

Етика

Живопис

Іноземна мова

Історія дизайну

Історія мистецтв

Історія України

Історія української культури

Конфліктологія

Копія (робота в матеріалі)

Культурологія

Міфологія

Основи кольорознавства

Основи комп’ютерних технологій

Основи композиції

Основи конституційного права України

Основи маркетингу

Основи охорони праці

Основи підприємництва та менеджменту

Пластична анатомія

Політологія

Право інтелектуальної власності

Психологія

Релігієзнавство

Рисунок

Рисунок (за професійним спрямуванням)

Соціологія

Сучасна українська мова

Українська мова (за професійним спрямуванням)

Філософія


 

 

Cилабуси обов’язкових та вибіркових дисциплін

для спеціальності 022 «Дизайн»,

для спеціалізації «Дизайн реклами та комп’ютерної графіки»

3-D проектування

3-D проектування (поглиблений курс (max))

3-D проектування (поглиблений курс (maya), (max))

Веб-дизайн, анімація, презентація

Векторна графіка

Вітраж

Геймдизайн

Графічне проектування (знак, слово-образ, малі графічні форми)

Графічне проектування (поглиблений курс)

Каркасна скульптура

Книжкова графіка

Комплексне 3-D проектування

Комплексне проектування

Комплексне проектування (поглиблений курс)

Композитинг

Композитинг (поглиблений курс)

Комп’ютерна верстка

Комп’ютерна проектна графіка

Копія (робота в матеріалі)

Корпоративна лялька

Корпоративний стиль (більдредагування, плакат, упаковка, зовнішня реклама)

Корпоративний стиль (поглиблений курс)

Об’ємне моделювання (поглиблений курс)

Основи 3-D проектування

Основи геймдизайна

Основи комп’ютерних технологій (поглиблений курс)

Основи поліграфії

Основи поліграфії (матеріалознавство, макетування)

Основи проектування (поглиблений курс)

Основи психології реклами

Основи реклами

Основи формоутворення

Практика реклами

Прикладна графіка (техніки, прийоми)

Проектування упаковки

Растрова графіка

Растрова графіка (поглиблений курс)

Рисунок (за професійним спрямуванням)

Скульптура

Спецрисунок

Техніки декорування

Фірмовий стиль (знак, логотип, діловий пакет)

Фірмовий стиль (основні константи, ділова документація, комплексна реклама)

Фірмовий стиль (поглиблений курс)

Флористика та фітодизайн

Фотографіка, фотопостановки, цифрове фото

Художній розпис тканин

Художньо-прикладна графіка

Цифровий живопис

Цифровий живопис (поглиблений курс)

Шрифт


 

 

Cилабуси обов’язкових та вибіркових дисциплін

для спеціальності 022 «Дизайн»,

для спеціалізації «Дизайн середовища»

Аналіз розвитку архітектури

Архітектурне креслення

Архітектурне формоутворення

Векторна графіка

Векторна графіка (поглиблений курс)

Вітраж

Дендрологія та квітникарство

Економічний кошторис

Інженерне обладнання

Історія архітектури

Каркасна скульптура

Картографія

Комплексне проектування (поглиблений курс)

Комп’ютерне проектування інтер’єрів

Комп’ютерне проектування середовища

Конструкції та типологія будівель, споруд

Корпоративна лялька

Креатив

Макетування

Матеріалознавство

Нарисна геометрія

Об’ємне моделювання (поглиблений курс)

Об’ємне моделювання

Основи вертикального планування

Основи ергономіки

Основи комп’ютерних технологій (поглиблений курс)

Основи ландшафтного дизайну

Основи методики дизайну

Основи проектування

Основи проектування (поглиблений курс)

Основи проектування меблів

Основи промислового дизайну

Основи формоутворення

Основи шрифта

Оформлення та декорування інтер’єру

Оформлення та декорування інтер’єру (поглиблений курс)

Перепланування середовища

Перепланування середовища (поглиблений курс)

Перспектива

Прикладна графіка (техніки, прийоми)

Проектування середовища

Проектування середовища (поглиблений курс)

Растрова графіка

Растрова графіка (поглиблений курс)

Спецрисунок

Техніки декорування

Технічна естетика та ергономіка

Флористика та фітодизайн

Фотографіка і фотопостановки

Художній розпис тканин

Художньо-прикладна графіка

 


 

 

Cилабуси обов’язкових та вибіркових дисциплін

для спеціальності 022 «Дизайн»,

для спеціалізації «Дизайн одягу та аксесуарів»

Аксесуари

Бісероплетіння

Брендінг

Брендінг (поглиблений курс)

Векторна графіка

Вишивальні техніки

Дизайн шкіри та хутра

Іміджелогія

Індустрія моди

Історія костюма і стилю

Комп’ютерна графіка (поглиблений курс)

Комплексне проектування колекцій одягу

Комплексне проектування колекцій одягу (поглиблений курс)

Конструювання

Конструювання та моделювання одягу (поглиблений курс)

Копія (робота в матеріалі)

Креатив в проектуванні колекцій одягу

Креатив в проектуванні колекцій одягу (поглиблений курс)

Макетування і трансформація

Матеріалознавство

Моделювання одягу

Об’ємно-просторове моделювання

Образно-просторове моделювання

Основи комп’ютерних технологій (поглиблений курс)

Основи композиції костюма

Основи композиції костюма (поглиблений курс)

Прикладна графіка (поглиблений курс)

Прикладна графіка (техніки, прийоми)

Проектування колекцій одягу

Проектування колекцій одягу (поглиблений курс)

Проектування одягу

Растрова графіка

Рисунок (за професійним спрямуванням)

Скульптура

Спецрисунок

Спецрисунок (за професійним спрямуванням)

Текстильний декор

Технологія виготовлення одягу

Устаткування для виготовлення одягу

Формоутворення

Художній розпис тканин


 

 

Cилабуси обов’язкових та вибіркових дисциплін

для спеціальності 022 «Дизайн»,

для спеціалізації «Дизайн стилю»

Аксесуари

Бісероплетіння

Боді-арт (поглиблений курс)

Вишивальні техніки

Візаж

Візаж (поглиблений курс)

Грим

Декоративний макіяж та боді-арт

Дизайн шкіри та хутра

Дизайн-макетування костюма

Етика професійної поведінки

Іміджелогія

Індустрія моди

Інноваційні технології перукарських робіт

Історія зачіски

Історія костюма і стилю

Колористика

Колористика (поглиблений курс)

Комплексне проектування колекцій одягу

Копія (робота в матеріалі)

Косметологія

Креатив в проектуванні колекцій одягу

Макетування і трансформація

Матеріалознавство

Моделювання та художнє оформлення зачіски

Моделювання та художнє оформлення зачіски (поглиблений курс)

Образно-просторове моделювання

Основи композиції зачіски

Основи композиції зачіски (поглиблений курс)

Основи композиції костюма

Основи композиції костюма  (поглиблений курс)

Основи санітарії та гігієни

Основи художнього декорування

Перукарське мистецтво

Постиж

Постиж (поглиблений курс)

Прикладна графіка (поглиблений курс)

Прикладна графіка (техніки, прийоми)

Проектування колекцій одягу

Проектування колекцій одягу (поглиблений курс)

Растрова графіка

Рисунок (за професійним спрямуванням)

Скульптура

Спецрисунок

Спецрисунок (за професійним спрямуванням)

Текстильний декор

Технологія перукарських робіт

Технологія перукарських робіт (поглиблений курс)

Формоутворення

Художній розпис тканин

 


 

 

Cилабуси обов’язкових та вибіркових дисциплін

для спеціальності 023 «Образотворче мистецтво»,

для спеціалізації «Мистецтвознавство»

Аналіз пам’яток мистецтва

Аналіз розвитку архітектури України

Аналіз розвитку ювелірного мистецтва

Археологія

Аукційна діяльність

Безпека життєдіяльності

Векторна графіка (Corel Draw)

Всесвітня історія

Вступ до мистецтвознавства

Вступ до режесури

Вступ до режисури кіно та телебачення

Вступ до режисури театру

Геральдика

Ділова графіка (презентація)

Економічна теорія

Експертиза творів образотворчого мистецтва

Естетика

Етика

Етнографія України

Живопис

Іноземна мова

Історія декоративно-ужиткового мистецтва

Історія дизайну

Історія дизайну

Історія іконопису, іконологія та іконографія

Історія костюму і стилю

Історія меблів

Історія мистецтва Європи Нових часів

Історія мистецтва Західної та Східної Європи

Історія мистецтва Середніх Віків

Історія мистецтва Стародавнього світу

Історія орнаменту

Історія світового  кіномистецтва

Історія світового танцювального та музичного мистецтва

Історія світового театрального мистецтва

Історія світової архітектури

Історія театрального костюму

Історія України

Історія українського мистецтва

Історія української культури

Історія фотографії

Колекціонування

Конфліктологія

Культурологія

Мистецтво української діаспори

Міфологія

Нумізматика

Організація виставкової діяльності

Організація екскурсійної діяльності

Основи галерейної діяльності

Основи етнології

Основи журналістики

Основи кольорознавства

Основи комп’ютерних технологій

Основи композиції

Основи конституційного права України

Основи маркетингу

Основи охорони праці

Основи підприємництва та менеджменту

Основи творчої діяльності

Оціночна діяльність та методи оцінки культурних цінностей

Політологія

Право інтелектуальної власності

Практична Арт- журналістика

Психологія

Психологія творчості

Растрова графіка (PhotoShop)

Релігієзнавство

Рестраврація пам’яток мистецтва

Рисунок

Садово-парковое мистецтво

Скульптурна спадщина

Соціологія

Стилі у світовому мистецтві

Сучасне світове мистецтво

Сценічна майстерність

Танцювально-музичне мистецтва України

Театральне мистецтво України

Теорія та історія журналістики

Техніки образотворчого мистецтва

Туристичне краєзнавство

Українська мова (за професійним спрямуванням)

Українське кіномистецтво

Філософія

Філософія мистецтва

Фотографіка, фотопостановки, цифрове фото


 

 

Cилабуси. Магістерська програма

3-D анімація

Архітектурна візуалізація

Дослідження світових брендів

Іміджелогія в дизайні 

Історія моди кутюр

Комп’ютерний скульптинг

Комплексне проектування

Ландшафтний дизайн

Менеджмент в дизайні

Менеджмент модельного бізнесу

Методика викладання у ЗВО

Основи модельного бізнесу

Педагогіка вищої школи

Предметний дизайн

Проектування на основі Арт-стилів

Розробка бренду

Розробка комп’ютерних ігор

Теорія проектування

Теорія, історія архітектури

Філософія дизайну

Філософія мистецтва

Цифровий живопис

19.06.2020

Графік навчального процесу

УВАГА!!!! Студентам та батькам!

У період карантину з питань навчального процесу та контактів з викладачами звертайтеся до координатора Карбовської Юлії Сергіївни за телефонами:

067-797-21-72; 063-034-11-32

 


 

Графік навчального процесу ДЕННОЇ форми навчання

на 2019/2020 н.р.

 

 

 

 

 

 

Умовні позначення:

х

державні екзамени

с

екзаменаційна сесія

п

практика

д

дипломне проектування

к

канікули

М — магістратура

 


 

Графік навчального процесу ЗАОЧНОЇ форми навчання

на 2019/2020 н.р.


Осіння сесія

 

ІІ курс

23.09.19-06.10.19

21ДІ, 21-ДКГ/з; 21-ДОА/з

31ДІк/з, 31ДРКГк/з; 31ДОАк/з; 31ОМк/з

Vкурс

 07.10.19-20.10.19

51-ДІ/з; 51-ДРКГ/з; 51-ДОА/з, 51ДС/з

І курс

21.10.19-03.11.19

11ДІ, 11ДРКГ/з

 21-ДОАк/з

ІV курс

04.11.19-17.11.19

41-ДІ/з; 41- ДРГК/з; 41ДС/з, 41-ДОА/з; 41ОМ/з

51ДІк/з; 51ДРКГк/з; 51ДОМк/з;

ІІІ курс

18.11.19-01.12.19

31-ДІ/з;   31-ДКГ/з;

41ДІк/з; 41-ДКГк/з; 41ДСк/з; 41ОМк/з

 

Зимова сесія

 

ІІ курс

16.12.19-29.12.19

21ДІ, 21-ДКГ/з; 21-ДОА/з

31ДІк/з, 31ДРКГк/з; 31ДОАк/з; 31ОМк/з

І курс

20.01.20-02.02.20

11ДІ, 11ДРКГ/з

 21-ДОАк/з

Vкурс

03.02.20-16.02.20

51-ДІ/з; 51-ДРКГ/з; 51-ДОА/з, 51ДС/з

         ІV курс

11.02.20-24.02.20

41-ДІ/з; 41- ДРГК/з; 41ДС/з, 41-ДОА/з; 41ОМ/з

51ДІк/з; 51ДРКГк/з; 51ДОМк/з;

ІІІ курс

02.03.20-15.03.20

31-ДІ/з;   31-ДКГ/з;

41ДІк/з; 41-ДКГк/з; 41ДСк/з; 41ОМк/з

 

Весняна сесія

 

ІІ курс

23.03.20-05.04.20

21ДІ, 21-ДКГ/з; 21-ДОА/з

31ДІк/з, 31ДРКГк/з; 31ДОАк/з; 31ОМк/з

І курс

13.04.20-26.04.20

11ДІ, 11ДРКГ/з

 21-ДОАк/з

ІV курс

18.05.20-31.05.20

41-ДІ/з; 41- ДРГК/з; 41ДС/з, 41-ДОА/з; 41ОМ/з

ІІІ курс

01.06.20-14.06.20

31-ДІ/з;   31-ДКГ/з;

41ДІк/з; 41-ДКГк/з; 41ДСк/з; 41ОМк/з

Vкурс

08.06.20-21.06.20

51-ДІ/з; 51-ДРКГ/з; 51-ДОА/з, 51ДС/з ;  51ОМ/з 51ДІк/з; 51ДРКГк/з; 51ДОМк/з;

 

19.06.2020

Магістратура, ІІ вища та ін.

Відділ магістратури здійснює підготовку фахівців найвищого освітньо-кваліфікаційного рівня у галузі

 02 «Культура і мистецтво» за спеціальністю 022 «Дизайн».

 

Форми навчання в магістратурі: денна, заочна.

 

Термін навчання: 2 роки 

 

Кваліфікація:

 

 • Арт  – дизайнер архітектурного середовища, викладач;
 • Арт – дизайнер реклами та комп’ютерної графіки, викладач;
 • Арт – дизайнер одягу та аксесуарів, викладач;
 • Арт – дизайнер стилю та декору, викладач.

 

Навчатися у магістратурі можуть не лише випускники нашої АРТ АКАДЕМІЇ, але й випускники інших вищих навчальних закладів України ІІІ–ІV рівнів акредитації.

 

Як стати магістром?

Вступ до магістратури у 2020 році

 

Вступ до магістратури у 2020 році в АРТ Академії сучасного мистецтва імені Сальвадора Далі здійснюється на спеціальність 022 «Дизайн».

 УВАГА!!! ДЛЯ ВСТУПНИКІВ У МАГІСТРАТУРУ, які не змогли з тих чи інших причин скласти чи бажають перескласти ЄВІ з іноземної мови, 17.08.2020 р.  розпочато реєстрацію на третю сесію.

Реєстрація триватиме до 25 серпня, а сам іспит відбудеться 19 вересня.
Результати третьої сесії ЄВІ можна буде використати для вступу лише на контракт.
Документи для реєстрації вступники подають онлайн: на офіційну електронну скриньку приймальної комісії, зазначену в ЄДЕБО та на сайті закладу вищої освіти, або із застосуванням іншого, визначеного закладом, каналу зв’язку.
Третя сесія – платна, вартість визначена Український центр оцінювання якості освіти і складає – 510 грн.
Докладніше: bit.ly/322yDeV
 
 

КРОК №1. Обовязково зареєструйтесь на фахове вступне випробування

 

КРОК №2. Запишіть будь-яким гаджетом своє мотиваційне відео-інтерв’ю (30-60 сек, формат MP4) англійською мовою на тему:

«Чому, я хочу стати студентом саме Арт Академії сучасного мистецтва імені Сальвадора Далі та чому, обрав саме цю (вказати яку) спеціалізацію?»

 

КРОК №3. Завантажте своє портфоліо на файлообмінник та надішліть нам посилання. Файли самого портфоліо повинні бути у форматі pdf або jpg

Надішліть своє відео-інтерв’ю та посилання на файлообмінник на електронну пошту приймальної комісії

art-dali@ukr.net з позначкою в темі:

ПК*АРТ Академія *ПІБ (абітурієнта)*назва обраної спеціалізації.

Зразок:

Кому:  art-dali@ukr.net

Тема: ПК*АРТ Академія*Андрій Андрійович Андрійченко*мистецтвознавство

 

КРОК №4. Сформуйте пакет документів та надішліть скановані копії або фотокопії документів на Email:

art-dali@ukr.net приймальної комісії (з приміткою в ТЕМІ:  ПК*АРТ Академія *ПІБ (абітурієнта)*назва обраної спеціалізації).

 • Електронна заява (завантажити: Заява-анкета для оформлення екзаменаційного листка);
 • копія або фотокопія документа, що посвідчує особу;
 • копія або фотокопія довідки про реєстрацію місця проживання особи;
 • копія або фотокопія облікової картки платника податків;
 • копія або фотокопія документа про освіту (за наявності на дату подачі документів);
 • копія або фотокопія сертифікату ЗНО та результати (за наявності на дату подачі документів);
 • фотокартки для документів із зображенням, що відповідає досягнутому віку вступника;
 • флюорографія, довідка про щеплення (форма 063), копія або фотокопія медичного висновку за формою первинної облікової документації: 086-3/о (у разі потреби створення особливих умов навчання).

 

Пропонуємо на вибір такі варіанти вступу:

ВАРІАНТ 1: Для української магістерської програми ­ вступ за результатами єдиного вступного іспиту (ЄВІ) з іноземної мови (до приймальної комісії подається сертифікат ЄВІ) та фахового вступного випробування (до приймальної комісії подається портфоліо).

Після закінчення освітнього ступеня магістра за українською магістерською програмою видається диплом державного зразка.

 

ВАРІАНТ 2: Для європейської магістерської програми ­ вступ без ЄВІ (іноземна мова здається в закладі освіти, для цього до приймальної комісії подається мотиваційне відео-інтерв’ю англійською мовою). Крім того потрібно пройти фахове вступне випробування (до приймальної комісії подається портфоліо).

Після закінчення видається диплом європейського зразка.

 

ВАРІАНТ 3: Вступ без ЄВІ на паралельне навчання за магістерською програмою Британської Ради ­ вступ без ЄВІ. Для Диплома Британської Ради до приймальної комісії надається B2 First Certificate in English (FCE) (надішліть на електронну пошту приймальної комісії art-dali@ukr.net скан або фото обох сторін сертифікату)

Після закінчення видається диплом Британської Ради.

 

 

Телефон для довідок: (044) 495-17-77, 495-17-76

Завідувач магістерської програми — Алєксєєва Світлана Володимирівна (каб. 315). 

 

19.06.2020

День відкритих дверей 2020

Мрієш здобути найсучаснішу, найперспективнішу професію, відкрити для себе широкі можливості працевлаштування, матеріального статку, займаючись улюбленою творчою справою? Стань студентом АРТ АКАДЕМІЇ імені Сальвадора Далі!

З 2020 року Академія Сальвадора Далі надає абітурієнтам унікальну можливість – навчатися одночасно на двох спеціальностях, за Українською державною  або Британською програмами «бакалавра», «магістра» MBA – українською або англійською мовами. Це право Академія отримала, пройшовши європейську акредитацію і ставши членом Британської Ради.

В  академії: вивчаємо растрову та векторну графіку, малюємо комікси на графічних планшетах.

Опановуємо відеодизайн, Web-дизайн.

Курс розробки комп’ютерних ігор починаємо з концепт-Арту, вивчаємо  3D-моделювання та візуалізацію (Autodesk 3Ds-Max/Maya), ZBrush, а також компоузинг (composing) та текстуринг. Проходимо курс цифрової графіки та живопису на графічних планшетах.

Завершуємо 3D-анімацією – необхідний курсом для Game-індустрії та мультиплікації.

Елітний педагогічний склад Академії складається, як із видатних докторів наук та  митців України так і  з запрошених професорів з Німеччини, Італії, Польщі, Грузії, Литви, Іспанії, Великої Британії, Канади, США. А завдяки високим сучасним технологіям дистанційного навчання кількість педагогів з різних країн, що долучаются до навчального процесу постійно збільшується.

АРТ Академія Сальвадора   Далі має найвищий рівень акредитації (IV).
 У співпраці із Національною Академією наук України веде плідну міжнародну наукову діяльність, видаючи власний науковий журнал «Мистецька освіта, технології, менеджмент» з міжнародним науковим грифом Capernikus.

Зазирнути у своє майбутнє, ближче познайомитися з унікальним середовищем, де народжуються творчі ідеї, панує атмосфера самоствердження та необмеженого самовдосконалення, ти маєш таку нагоду, завітавши до нас в академію на День відкритих дверей:

 • Щочетверга  з 15.00  до 17.00 — Арт академія;
 • З  19.00 – 19.40 щочетверга онлайн зустріч на платформі ZOOM з керівниками  навчального комплексу: ректором Арт академії імені Сальвадора Далі, доктором педагогічних наук, професором Оксана Фурса;  директором Мистецького коледжу імені Сальвадора Далі, кандидатом педагогічних наук, професором Ларисою Оружа;  завідувачем Арт ліцею  доцентом Любов’ю Подольченко.

Ви можете поспілкуватися та отримати відповіді на питання. Запрошуємо усіх бажаючих приєднатися до нашого спілкування системі онлайн!

              1.Ідентифікатор конференції: 783 537 6071

              2.Пароль: 717481

19.06.2020

Вартість навчання

ВСТУП 2020. УВАГА!!! За підтримки АБ «УКРГАЗБАНК» ціни на перший курс навчання ЗНИЖЕНО!!! СКОРИСТАЙТЕСЯ МОЖЛИВІСТЮ стати студентом АРТ АКАДЕМІЇ імені Сальвадора Далі на пільгових умовах!


 
АРТ АКАДЕМІЯСУЧАСНОГО МИСТЕЦТВА ІМЕНІ САЛЬВАДОРА  ДАЛІ
ПЕРШИЙ рік навчання (ДЕННА форма)

Ступінь «Бакалавр» 

грн./міс.

грн./рік

«Дизайн реклами та комп’ютерної графіки»350038500
«Дизайн середовища»320035200
«Дизайн стилю»280030800
«Дизайн одягу та аксесуарів»297032670
«Образотворче мистецтво»250027500

Ступінь «Магістр». Спеціалізація  “Дизайн”

грн./міс.

грн./рік

1 курс (денна форма)355039050

 
 
ПЕРШИЙ рік навчання (ЗАОЧНА форма)

Ступінь «Бакалавр» 

грн./сесія

грн./рік

«Дизайн реклами та комп’ютерної графіки»678520355
«Дизайн середовища»586517595
«Дизайн стилю»471514145
«Дизайн одягу та аксесуарів»471514145
«Образотворче мистецтво»380011400

Ступінь «Магістр». Спеціалізація  “Дизайн”

грн./сесія

грн./рік

1 курс (заочна форма)658026320

PIHE “SALVADOR DALI ACADEMY OF CONTEMPORARY ARTS “
Bachelor’s Degree. First year of study (full-time) UAH / month UAH / year
Advertising and Computer Graphic Design 3500   38500
Environmental Design 3200 35200
Style Design 2800 30800
Clothing and Accessories Design 2970 3260
Fine Arts 2500 27500
Master’s Degree UAH / month UAH / year
1 course (full-time) 3550 39050

РЕКВІЗИТИ  ДЛЯ ОПЛАТИ ЗА НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ АРТ АКАДЕМІЇ

ПЗВО «Арт академія ім. С. Далі» 

код ЕДРПОУ 32978839     

 П/р UA743510050000026003878930870           

МФО 351005     в АТ ”Укрсиббанк”            

або:

П/р UA583052990000026004006210031

ПАТ КБ ”ПРИВАТБАНК”   

Призначення платежу:

Оплата навчання ст. П.І.Б., зг.дог. №____ від_______. Без ПДВ.


 
МИСТЕЦЬКИЙ КОЛЕДЖ ІМЕНІ САЛЬВАДОРА  ДАЛІ

На базі 9-10 класів для отримання ОПС «Фаховий молодший бакалавр» ( до 2019 р.ОКР «Молодший спеціаліст) + шкільний атестат» (на базі 11 класів без атестату):

Перший рік навчання (денна форма)

грн./місгрн./рік
«Дизайн» (усі спеціалізації)474552195
«Образотворче мистецтво»298032780

 
 
АРТ  ЛІЦЕЙ ІМЕНІ САЛЬВАДОРА ДАЛІ
(на базі коледжу)

грн./міс

грн./рік

5 клас390039000
6 клас390039000
7 клас390039000
8 клас390039000
9 клас390039000

Salvador Dali Art College
On the basis of 5-10 grades for obtaining the Junior Specialist + School Certificate (on the basis of 11 classes without a certificate):
First year of study (full-time) UAH / month UAH / year
Design (all specializations) 4745    52195
Fine Arts 2980   32780

Lyceum classes (on the basis of college) external form of study UAH / month UAH / year
Year 5  3840 38400
Year 6  3840 38400
Year 7  3840 38400
Year 8  3840 38400
Year 9  3840 38400

РЕКВІЗИТИ  ДЛЯ ОПЛАТИ ЗА НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ МИСТЕЦЬКОГО КОЛЕДЖУ ТА АРТ ЛІЦЕЮ

ПЗПВО «Мистецький коледж ім. С. Далі»

код ЕДРПОУ 30728300     

П/р UA053003460000026009011876202                                  

ПАТ “Альфа-Банк”  МФО 300346

або:

П/р UA673510050000026000878931195                                  

АТ “Укрсиббанк”  МФО 351005  

або:

UA083218420000026002040104614 

Київське ГРУ АТ КБ “ПРИВАТБАНК”

Призначення платежу:

Оплата навчання ст. П.І.Б., зг.дог. №____ від_______. Без ПДВ.ОГО

19.06.2020

Приймальна комісія

 2020 року Академія Сальвадора Далі надає абітурієнтам унікальну можливість – навчатися одночасно на двох спеціальностях, за Українською державною  або Британською програмами «бакалавра», «магістра» MBA – українською або англійською мовами. Це право Академія отримала, пройшовши європейську акредитацію і ставши членом Британської Ради.

УВАГА!!! Спрощена процедура вступу 2020 (онлайн)

 

ДОКУМЕНТИ, ЩО НЕОБХІДНО ПОДАТИ ВСТУПНИКАМ ДО ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ У 2020 РОЦІ

Сформуйте пакет документів та надішліть скановані копії або фотокопії документів на E-mail:

 art-dali@ukr.net

 1. Електронна заява (завантажити).
 2. Копія або фотокопія документа, що посвідчує особу.
 3. Копія або фотокопія довідки про реєстрацію місця проживання особи.
 4. Копія або фотокопія облікової картки платника податків.
 5. Копія або фотокопія документа про освіту (за наявності на дату подачі документів).
 6. Копія або фотокопія сертифікату ЗНО та результати (за наявності на дату подачі документів).
 7. Фотокартки для документів (кольорова або чорно-біла) із зображенням, що відповідає досягнутому віку вступника. 1 шт. – надсилається в електронному вигляді. 6 шт. – 3х4  мати у наявності під час заключення договору.
 8. Довідка про щеплення (форма 063), флюорографія. У разі потреби створення особливих умов навчання надається копія або фотокопія медичного висновку за формою первинної облікової документації: 086-3/о. 
 9. Мотиваційний лист у формі відео-інтерв’ю (на 30-60 сек. відео), в якому абітурієнт  розкаже, чому обрав саме таку спеціальність та наш навчальний заклад.
 10. Творчий конкурс – робота.

 

СТРОКИ ПРОВЕДЕННЯ ВСТУПУ У 2020 РОЦІ 

 

Етапи

Дата

Реєстрація електронних кабінетів вступників

01 серпня

Прийом електронних заяв

з 13 серпня до 22 серпня

(до 16 серпня для тих, хто складає вступні іспити замість ЗНО)

Вступні іспити, творчі конкурси (ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ ТУТ)

з 01 серпня до 12 серпня

Додаткові сесії вступних іспитів, творчих конкурсів

з 13 серпня до 22 серпня

Співбесіди

з 16 серпня до 18 серпня включно

Списки вступників, рекомендованих до зарахування за результатами співбесіди

до 12-00 20 серпня

Рейтингові списки вступників на основі ЗНО, творчих конкурсів та вступних іспитів

до 12-00 27 серпня

Подача документів для зарахування

до 18-00 31 серпня

Зарахування вступників за кошти фізичних та/або юридичних осіб 

до 30 вересня

 

 

РЕЖИМ РОБОТИ ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ

щодня

ПН. —  ПТ. з 10.00 до 18.00

СБ. — НД. з 10.00 до 15.00 

Координатор  вступної кампанії 2020

Карбовська Юлія Сергіївна

Моб: 067-797-21-72


 

ДЕНЬ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ

 • щочетверга  з 15.00  до 17.00 — Арт академія;
 • з  19.00 – 19.40 щочетверга онлайн зустріч на платформі ZOOM з керівниками  навчального комплексу: ректором Арт академії імені Сальвадора Далі, доктором педагогічних наук, професором Оксана Фурса;  директором Мистецького коледжу імені Сальвадора Далі, кандидатом педагогічних наук, професором Ларисою Оружа;  завідувачем Арт ліцею  доцентом Любов’ю Подольченко.

Ви можете поспілкуватися та отримати відповіді на питання. Запрошуємо усіх бажаючих приєднатися до нашого спілкування системі онлайн!

              1.Ідентифікатор конференції: 783 537 6071

              2.Пароль: 717481

Міністерстві освіти і науки внесли зміни до Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України. Відповідний наказ, підписаний 4 травня 2020 року, пройшов реєстрацію у Міністерстві юстиції.

Змін зазнали терміни проведення вступної кампанії у 2020 році – усі дати зсунуто на місяць (серпень) з урахуванням прогнозу розвитку епідеміологічної ситуації.

Міністерство освіти і науки передбачило для вступників можливість подачі оригіналів документів поштою. Передбачено також, що вступники зможуть надіслати сканкопії необхідних документів електронною поштою, наклавши на них кваліфікований електронний підпис, а самі документи донести після початку навчання. 


 
 

Порядок розгляду заяв про поновлення до складу студентів та переведення з інших навчальних закладів у АРТ АКАДЕМІЇ імені Сальвадора Далі

 


РЕЙТИНГОВІ ДАНІ

Список рекомендованих до зарахування на 1 курс

денної форми навчання 2020/2021 навчального року 

11 ДІ

Полякова Дар’я  Павлівна

Садовська  Жасміна Артемівна

11 ДКГР

Бадрак Євгенія Олександрівна

Базалій  Олександр Юрійович

Байкова Юлія Геннадіївна

Зайцева Олена Володимирівна

Зайченко  Данііл Олегович

Зоценко Максим Олександрович

Коваленко  Катерина Юріївна

Коган Едгар Олександрович

Кузьменок Єлизавета Валентинівна

Малинка Катерина Олександрівна

Мосіна Катерина Сергіївна

Мошкова Єлизавета Сергіївна

Попова Марія Вячеславівна

Романенко Іванна Володимирівна

Сабадаш Марія Василівна

Стефінка Богдан Миколайович

Тринькало  Ілля Богданович

Філін  Вероніка Олександрівна

12 ДКГР

Бузулутська Анастасія Олександрівна

Вепрєв Ярослав Єгорович

Галичан Яна Ігорівна

Зубко Аліна Анатоліївна

Ісупов Єгор Володимирович

Казакова Юлія Вікторівна

Лавріщев Василь Вікторович

Легкова Агата Сергіївна

Мавріна Маргаріта Олександрівна

Мурдза Анастасія Юріївна

Наумова Олександра Валентинівна

Павлюк Ярослав Сергійович

Семеній  Аріана Ігорівна

Сікора Владислав Сергійович

Сич Ілля Сергійович

Харченко Володимир Віталійович

Чебан Катерина Костянтинівна

Чорний Дiмiтрiй Сергiйович

13 ДКГР

Гриценко Даміра Вадимівна

Дроздовська Ганна Олексіївна

Євдокимова Лідія Олександрівна

Калініна Марія  Анатоліївна

Катричко  Анастасія  Вікторівна

Кобкіна Дар’я Олександрівна

Мазур Динара Дмитриевна

Максименко Данііл Володимирович

Максименко Радіон Миколайович

Перехрест Костянтин Вікторович

Полозок  Поліна Дмитрівна

Попов Егор Ігорович

Скрипова Катерина Ігорівна

Соболь Анастасія Ігорівна

Спенсер Амілія Антонія

Чудо Марія Олегівна

Шарай Поліна Алімівна

Шендерівська Єлизавета Сергіївна

11 ДОА

Гагула Анастасія Юріївна

Гриценко Ярослава Вадимівна

Лаврова Єва Юріївна

Непомяща  Евеліна  Ігорівна

Хотін Максим Андрійович

Чміль Олександра Сергіївна

11 ДС

Гайко Вероніка Юріївна

Масюренко  Илона  Викторовна

Пасальський  Назар Миколайович

11 ОМ

Павленко  Надія Віталіївна

ЗАВІТАЙТЕ ДО НАС

icon-contact-phone@2x

(044) 495-17-77 (76)

icon-contact-fax@2x

(044) 390-37-97 (96)

icon-contact-email@2x

art-dali@ukr.net

icon-contact-address@2x

Україна, 04074 Київ, Бережанська, 5

Як дістатися

 «Оболонь» — автобус № 102, маршрутне таксі № 180 (зуп. «Бережанська»)

«Мінська» — тролейбус та маршрутне таксі № 24, маршрутне таксі № 464 (зуп. «Бережанська»)

«Святошин», «Нивки» — маршрутне таксі № 31 (зуп. «Бережанська»)

АРТ АКАДЕМІЯ СУЧАСНОГО МИСТЕЦТВА ІМЕНІ САЛЬВАДОРА ДАЛІ

SALVADOR DALI ACADEMY OF CONTEMPORARY ARTS