АРТ АКАДЕМІЯ СУЧАСНОГО МИСТЕЦТВА ІМЕНІ САЛЬВАДОРА ДАЛІ

Студенська рада

Положення про Студентську раду

Розділ 1. Загальні положення

1.1. Студентська рада Арт Академії імені Сальвадора Далі є громадським координуючим органом навчального закладу, який надає студентам право й можливість вирішувати питання навчання і побуту, захисту інтересів студентів, а також брати участь в управлінні навчальним закладом.

1.2. Студентська рада об’єднує всіх студентів Арт Академії імені Сальвадора Далі. Усі студенти, які навчаються у вищому навчальному закладі, мають рівні права та можуть обиратися та бути обраними в склад СР.

Студентська рада є важливим елементом удосконалення навчально-виховної та культурно-освітньої роботи. Її діяльність спрямована на зростання соціальної та громадської активності в студентському середовищі, ініціативності та відповідальності за доручені справи, стимулювання до творчості, покращення навчання, а також сприяння гармонійному розвитку особистості студентів, набуття ними професійного досвіду, якостей та навичок лідера, організатора, керівника.

1.3. Основна мета СР – сприяння гармонійному, творчому та інтелектуальному розвитку.

1.4. У своїй діяльності СР керується законодавством, статутом вищого навчального закладу та Положенням про Студентську раду вищого навчального закладу.

1.5. СР діє на принципах:

 1. добровільності, колегіальності, відкритості;
 2. виборності та звітності;
 3. рівності права студентів на участь у студентському самоврядуванні;
 4. незалежності від впливу політичних партій та релігійних організацій.
Розділ 2. Організаційно-правові основи діяльності органів СР

2.1. Вищим органом студентської ради є загальні збори (конференція), яка скликається не рідше одного разу на навчальний рік.

2.2. Чергова Конференція скликається Студентською радою один раз на рік.

2.3. Позачергова Конференція студентів скликається Студентською радою за власною ініціативою або на вимогу не менше як третини студентів денної форми навчання.

2.4. Про скликання Конференції та порядок денний має бути повідомлено студентам не пізніш як за 5 днів до дня початку її роботи.

2.5. Делегати Конференції обираються студентами відповідних студентських груп денної форми навчання із свого числа, у кількості 3 (трьох) осіб від кожної студентської групи.

2.6. Члени Студентської ради є делегатами Конференції без обрання студентами студентських груп, в яких вони навчаються.

2.7. Конференція є законною, якщо на ній присутні більше половини від загального числа делегатів.

2.8. Для організації роботи та ведення Конференції делегати обирають зі свого числа Президію Конференції в складі трьох осіб, які самостійно, шляхом голосування розподіляють між собою повноваження Голови, його заступника та секретаря Конференції.

2.9. Для організації голосувань Конференції і визначення їх результатів делегати зі свого числа обирають Лічильну комісію в складі трьох осіб, які самостійно, шляхом голосування розподіляють між собою повноваження Голови, члена та секретаря комісії.

2.10. Рішення Конференції приймаються простою більшістю голосів за винятком питань, пов’язаних із внесенням змін та доповнень до цього Положення, які приймаються 2/3 голосів делегатів Конференції.

Розділ 3. Повноваження Конференції

3.1. Виключно Конференція студентів вирішує такі питання:

 • ухвалення Положення про Студентську раду;
 • внесення змін та доповнень до Положення про Студентську раду;
 • заслуховування звіту голови Студентської ради про діяльність Студентської ради за відповідний період;
 • оцінка діяльності Студентської ради за відповідний період;
 • обрання Студентської ради;
 • висловлення недовіри Студентській раді;
 • скасування рішень Студентської ради.

3.2. До повноважень Конференції студентів належить також вирішення таких питань:

 • заслуховування активів академічних груп, інших студентських самоврядних структур, що діють в інституті, за відповідний період;
 • оцінка діяльності відділів, студентських груп та інших студентських самоврядних структур, що діють в інституті, за відповідний період;
 • звернення до адміністрації академії з поданням про нагородження, преміювання, оголошення подяки студентам академії, що беруть активну участь в роботі органів СР;
 • звернення до адміністрації з поданням про оголошення догани студентам, що ігнорують та порушують рішення органів СР академії;
 • звернення до адміністрації з поданням про нагородження, преміювання, оголошення подяки членам Студентської ради;
 • звернення до адміністрації з поданням про оголошення догани членам Студентської ради.
Розділ 4. Мета й завдання СР

4.1. Метою діяльності СР є забезпечення виконання студентами своїх обов’язків, захист їх прав і свобод, забезпечення умов їх творчого росту, гармонійного розвитку, формування навичок майбутнього організатора, керівника, виховання духовності і культури, зростання соціальної активності та відповідальності за доручену справу через діяльність органів студентського самоврядування.

4.2. Основними завданнями Студентської ради є:

 • забезпечення та захист прав та інтересів студентів;
 • забезпечення виконання студентами своїх обов’язків;
 • сприяння навчальній, науковій, та творчій діяльності студентів;
 • сприяння у створенні необхідних умов для проживання та відпочинку студентів;
 • створення різноманітних студентських гуртків, товариств, об’єднань, клубів за інтересами та надання їм допомогти у їх діяльності;
 • організація співробітництва із студентами інших вищих закладів освіти і молодіжними організаціями;
 • сприяння проведенню серед студентів соціологічних досліджень;
 • сприяння працевлаштуванню випускників;
 • участь у вирішенні міжнародного обміну студентів.

4.3. Сфери діяльності СР:

4.3.1. Культурно-масова сфера діяльності передбачає:

 • організацію дозвілля та відпочинку студентів;
 • надання допомоги у діяльності клубів за інтересами, дискотек, музичних ансамблів, колективів художньої творчості;
 • проведення різноманітних творчих конкурсів, святкових днів, дискотек, КВК, концертів та фестивалів;
 • проведення заходів, пов’язаних з національними традиціями, відзначення загальнодержавних і міжнародних свят.

4.3.2. Сфера зв’язків з громадськістю передбачає:

 • інформування громадськості про діяльність СР;
 • надання допомоги у виданні газет та журналів;
 • співробітництво з молодіжними організаціями та іншими об’єднаннями громадян;
 • співробітництво з органами студентського самоврядування інших навчальних закладів.

4.3.3. Соціальна сфера діяльності передбачає:

 • організація співпраці керівництва, викладачів та студентської молоді;
 • допомога керівництву в контролі за навчальною і трудовою діяльністю студентів;
 • забезпечення швидкого і якісного розповсюдження різноманітної інформації серед студентства;
 • пропагування активної, дієвої, творчої позиції серед студентства;
 • сприяння створенню необхідних умов навчання та проживання студентів;
 • участь у вирішенні питань благоустрою території та приміщень академії;
 • допомога студентам у вирішенні соціальних проблемі;
 • ремонт та підтримання в належному стані приміщень Студентської ради.

4.3.4. Спортивна сфера діяльності передбачає:

 • заохочення студентів до занять спортом;
 • організацію спортивних змагань;
 • надання допомоги у діяльності різноманітних спортивних клубів та секцій.

4.3.5. Наукова сфера діяльності передбачає:

 • заохочення студентів до науково-дослідної діяльності;
 • організацію наукових студентських товариств, проведення конференцій, семінарів, зустрічей;
 • проведення предметних олімпіад і конкурсів наукових робіт студентів;
 • виявлення здібностей до науково-дослідної роботи студентів та організація занять студентів наукою.
Розділ 5. Членство в СР

5.1. Членом СР є кожен студент, який безпосередньо бере участь у роботі СР на рівні групи, курсу, спеціальності, факультету, академії.

5.2. Підставою для припинення  членських прав протягом визначеного часу чи виключення з членства є:

 • завершення навчання;
 • власне бажання;
 • порушення виховних, моральних і організаційних норм положення;
 • невиконання рішень, прийнятих СР;
 • невиконання взятих на себе зобов’язань;
 • систематична відсутність на засіданнях СР.
Розділ 6. Склад і строк повноважень Студентської ради

6.1. Загальний склад Студентської ради визначає Конференція студентів шляхом обрання до складу Студентської ради кандидатів у члени Студентської ради.

6.2. Студенти денної форми навчання до проведення Конференції мають право самостійно висунути свою кандидатуру для обрання до складу Студентської ради. Такі особи набувають статусу кандидатів після затвердження їх кандидатур на засіданні Студентської ради.

6.3. Строк повноважень Студентської ради, обраної на черговій Конференції, становить 1 рік. Строк повноважень Студентської ради, обраної на позачерговій Конференції, діє до найближчої чергової Конференції.

6.4. Повноваження Студентської ради попереднього скликання припиняються з моменту початку першого засідання Студентської ради нового скликання.

6.5. Повноваження члена Студентської ради припиняються разом з припиненням повноважень Студентської ради.

Розділ 7. Повноваження Студентської ради

7.1. У період між Конференціями до повноважень Студентської ради належить вирішення питань.

 1. брати участь в управлінні вищим навчальним закладом у порядку, встановленому Законом України » Про вищу освіту» та статутом вищого навчального закладу;
 2. брати участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення освітнього процесу, науково-дослідної роботи, організації дозвілля, оздоровлення, побуту та харчування;
 3. брати участь у створенні різноманітних студентських гуртків, товариств, об’єднань, клубів за інтересами;
 4. брати участь у заходах (процесах) щодо забезпечення якості вищої освіти;
 5. брати участь в організації співробітництва із студентами інших вищих навчальних закладів і молодіжними організаціями;
 6. захищати права та інтереси студентів, які навчаються у вищому навчальному закладі;
 7. вносити пропозиції щодо змісту навчальних планів і програм;
 8. вносити пропозиції щодо розвитку матеріальної бази вищого навчального закладу, у тому числі з питань, що стосуються побуту та відпочинку студентів;
 9. вносити пропозиції щодо проведення вечорів відпочинку, конкурсів, ігор команд КВК (Клубу веселих і кмітливих), випускних вечорів, тижнів циклових комісій тощо;
 10. мають право оголошувати акції протесту;
 11. виконувати інші функції, передбачені Законом України «Про вищу освіту» та Положенням про Студентську раду вищого навчального закладу.
Розділ 8. Права та обов’язки членів Студентської ради

8.1. Член Студентської ради має права та обов’язки, якими наділені студенти вищих навчальних закладів України згідно із законодавством та відповідно до Статуту академії.

8.2. Крім викладеного, член Студентської ради має право:

 • бути обраним головою Студентської ради;
 • бути обраним керівником структурного підрозділу Студентської ради;
 • вільно викладати свої погляди як з питань роботи будь-якого структурного підрозділу, так і усієї Студентської ради в цілому;
 • бути членом товариств, клубів, інших студентських самоврядних структур, що діють в інституті;
 • претендувати за активну громадську діяльність на нагородження, оголошення подяки, отримання премій, стипендій тощо;
 • опротестовувати рішення Студентської ради, звернувшись з поданням до Конференції студентів.

8.3. Член студентської ради зобов’язаний:

 • дотримуватись вимог цього Положення;
 • брати участь у засіданнях Студентської ради;
 • брати участь в голосуванні;
 • брати активну участь в організації та проведенні заходів Студентської ради;
 • дбати про зміцнення авторитету Студентської ради;
 • сумлінно виконувати доручення Студентської ради;
 • інформувати студентів про діяльність Студентської ради;
 • приймати пропозиції та зауваження від студентів з приводу роботи органів СР;
 • залучати студентів до реалізації завдань діяльності органів СР;
 • здійснювати профорієнтаційну роботу серед учнів шкіл щодо вступу у Мистецький інститут імені Сальвадора Далі.
Розділ 9. Структура та організація роботи Студентської ради

9.1. Структуру Студентської ради складають:

Культурно-масовий відділ.

Інформаційний відділ та прес-центр.

Соціальний відділ.

Студентське наукове товариство.

9.2. Організація діяльності Студентської ради здійснюється у формах:

 • засідання Студентської ради – відкриті, на яких мають право бути присутні студенти, які не є членами Студентської ради, представники адміністрації, та закриті, на яких мають право бути присутні виключно члени Студентської ради; планові, які проводяться у перший вівторок кожного місяця, та позапланові, які скликаються Головою Студентської ради за власною ініціативою або на вимогу не менш як 10 членів Студентської ради.
 • засідання керівного складу: Голова Студентської ради, Керівники відділів.
 • засідання відділів.

9.3. Засідання Студентської ради є дійсним, якщо на ньому присутні не менше половини її членів.

Розділ 10. Заключні положення

10.1. Вступ в дію Положення про СР. Положення вступає в дію після погодження з ректором (першим проректором чи проректором з виховної роботи).

10.2. Розробка та введення у дію Положень про відповідний структурний підрозділ СР відбувається протягом шести тижнів після надання чинності Положення про СР.

10.3. Забезпечення діяльності СР. СР користується підтримкою та допомогою Адміністрації, меценатів, спонсорів тощо.

10.4. Ліквідація та реорганізація СР.

Ліквідація СР здійснюється за рішенням Конференції СР.

Реорганізація СР здійснюється за рішенням Колегії СР.

Розглянуто на конференції студентів академії.

Розділи
розклад дзвінків
1 9:00 – 10:20
2 10:35 – 11:55
3 12:10 – 13:30
4 13:40 – 15:00
5 15:10 – 16:30
6 16:40 – 18:00
7 18:10 – 19:30
8 19:40 – 21:00

Контактна інформація

(044) 495-17-77 (76)
(044) 390-37-97 (96)
info@mixmd.edu.ua
Україна, 04074 Київ, Бережанська, 5

Як дістатися

 •      «Оболонь» — автобус № 102, маршрутне таксі № 180 (зуп. «Бережанська»)
 •      «Мінська» — тролейбус та маршрутне таксі № 24, маршрутне таксі № 464 (зуп. «Бережанська»)
 •      «Святошин», «Нивки» — маршрутне таксі № 31 (зуп. «Бережанська»)