АРТ АКАДЕМІЯ СУЧАСНОГО МИСТЕЦТВА ІМЕНІ САЛЬВАДОРА ДАЛІ

Як стати студентом  АРТ Академії / How to Become a Student of the Art Academy

Для творчих, креативних, непосидючих, цілеспрямованих, а саме для Вас оголошено набір на денну, заочну та заочно-дистанційну форми навчання на базі повної середньої та вищої освіти, паралельне навчання, друга вища освіта, переведення та поновлення з інших вузів!

For creative, dynamic, purposeful, namely, you are offered a set of full-time, correspondence and distance-learning courses based on full secondary and higher education, concurrent training, second higher education, transfer and renewal from other universities!

1

Завітайте до нас в академію у День відкритих дверей на наші унікальні майстер-класи. Завітайте до нас в будь-який інший день, відвідайте аудиторії, поспілкуйтеся зі студентами, познайомтеся з викладачами. Далі оберіть ту спеціалізацію дизайну, про яку мріяли!

 Welcome to visit our Academy on the Open Day event, attend our unique workshops. Come visit us any other day, visit the classrooms, chat with students, meet the teachers. Next, choose the design speciality of your dream! 

2

Щоб дізнатися правила прийому на навчання до АРТ АКАДЕМІЇ імені Сальвадора Далі, список предметів на ЗНО для вступу за ступенем бакалавра на базі повної загальної середньої освіти, терміни навчання та вартість, пропонуємо Вам переглянути Правила прийому, Перелік предметів, Вартість навчання.

На сайті АРТ АКАДЕМІЇ також є Програма підготовки до творчого конкурсу та програми інших вступних випробувань.

Проконсультуйтесь в Приймальній комісії інституту, дізнайтесь подробиці вступу, щоб уникнути несподіванок.

To find out the admission rules for Salvador Dali Academy of Arts, a list of subjects for the Bachelor's Degree based on complete general secondary education, find out time and cost, we invite you to review the Admission Rules, List of Subjects, Tuition Fee sections.

The ART Academy website also includes a Creative Competition Preparation Program and other admission test programs.

Consult the Institute's Admissions Committee for details on admission matters to avoid surprises.
 

3

Старанно готуйтеся до ЗНО! Ви можете тренуватися розв’язувати унікальні тестові завдання формату ЗНО на різних сайтах в Інтернеті.

Особливим у нас є творчий конкурс! Якісно підготуватись до нього Вам допоможуть викладачі АРТ АКАДЕМІЇ імені Сальвадора Далі.

Наші Підготовчі курси це:
– найкращі викладачі;
– ефективні та перевірені методики;
– висока результативність;
– індивідуальний підхід;
– гарантований результат.

Підготовка проходить у зручний для Вас час, а також по суботах, що дає змогу підготуватися до вступних випробувань абітурієнтам з усіх регіонів України.

Carefully prepare for EIA (External Independant Assessment)! You can practice in solving unique EIA test tasks on different sites on the Internet.

We have a special creative competition! Salvador Dali ACADEMY's  teachers will help you prepare for it.

Our Preparatory Courses encompass:
- the best teachers;
- effective and proven methods;
- high efficiency;
- individual approach;
- guaranteed result.

Preparation takes place at a convenient time for you, as well as on Saturdays, which allows you to prepare for admission tests to applicants from all regions of Ukraine.

4

Здача ЗНО. Спокійно, не панікуємо. Хвилювання – Ваш перший ворог! Ми віримо у Ваші сили та знання: все буде добре, хоча ні – все буде ВІД-МІН-НО!

Calm down, don't panic. Concern is your first enemy! We believe in your strength and knowledge: everything will be fine, though not - everything will be BRI-LLI-ANT!

5

Подати документи до Приймальної комісії.

Перелік необхідних документів:

– документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ (атестат/диплом), і додаток до нього, за особистим вибором оригінали або копії;
– сертифікат (сертифікати) відповідного рівня зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти)  із загальноосвітніх предметів, що відповідають переліку вступних випробовувань, визначеному правилами прийому для участі щодо вступу на обраний вступником ОКР/ступінь – за особистим вибором оригінали або копії;
– копію паспорта – ID-картки / копію документа, що посвідчує особу та громадянство вступника та ідентифікаційний код (оригінал і копія);
– витяг з реєстру щодо реєстрації місця проживання вступника (оригінал і копія);
– копія паспорта батьків / платників для укладання договору;
– шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см;
– довідка про стан здоров’я форма 086/о (за бажанням. За наявності хронічних захворювань відповідна довідка є обов’язковою); довідка про щеплення форма 063/о;
– інші документи або їх копії подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами зарахування.

        Для формування особової справи до Приймальної комісії подається: папка-реєстратор, папка картонна на зав’язках, файли — 10 шт.

2-3 особисті творчі роботи Ф-4 (за бажанням).

Усі копії документів засвідчуються за оригіналами Приймальною комісією Арт академії, або в установленому законодавством порядку. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

Apply to the Admissions Committee.

List of required documents:

- the document of the state sample on the previously obtained educational (educational-qualification) level, on the basis of which the entry (certificate / diploma) is carried out, with an appendix to it, at the personal choice -  the originals or copies;
- Certificate (s) of the appropriate level of external independent assessment (for entrants on the basis of complete general secondary education) in general subjects, corresponding to the list of admission tests, determined by the rules for admission to the chosen OCC candidate / degree, original and copies;
- passport copy - ID card / copy of the identity and citizenship of the applicant and identification code (original and copy);
- excerpt from the register regarding the registration of the applicant's place of residence (original and copy);
- copy of the passport of parents / payers for the contract;
- six color photos 3 x 4 cm size;
- health certificate form 086 / o (optional. In the presence of chronic diseases, a relevant certificate is required); vaccination certificate form 063 / o;
- other documents or their copies are submitted by the entrant if this is caused by special conditions of enrollment.

        To keep a personal file, the Admissions Committee requests the following: a registrar folder, a cardboard folder on the ties, files - 10 pcs.

2-3 personal creative works on the A4 format paper (optional).

All copies of the documents shall be supported by the originals in the presence of  the Art Academy Admission Committee, or in the manner prescribed by law. Copies of documents will not be accepted without the originals.

6

Наші вітання – Вас зараховано до академії!

Якщо Ви подали до Приймальної комісії АРТ АКАДЕМІЇ копії документів, то у п’ятиденний термін після оприлюднення списку зарахованих подайте оригінали.

Оригінал документа про освіту зберігається в академії впродовж усього терміну навчання.

Не знайшли відповіді на деякі запитання? Читайте офіційні Правила прийому на навчання до АРТ АКАДЕМІЇ імені Сальвадора Далі або звертайтесь до Приймальної комісії академії.

Our congratulations - you have been enrolled into the Academy!

If you have submitted copies of your documents to the ART ACADEMY Admissions Committee, you must submit your originals within five days after the list of enrollees has been published.

The original document on education is kept in the academy for the whole period of study.

Didn't find some answers? Read the official Salvador Dali Academy Academic Admissions Rules or contact the Academy's Admissions Committee.

Приймальна комісія

(044) 495-17-77 (76)
(044) 390-37-97 (96)
info@mixmd.edu.ua
Україна, 04074 Київ, Бережанська, 5

Як дістатися

  •      «Оболонь» — автобус № 102, маршрутне таксі № 180 (зуп. «Бережанська»)
  •      «Мінська» — тролейбус та маршрутне таксі № 24, маршрутне таксі № 464 (зуп. «Бережанська»)
  •      «Святошин», «Нивки» — маршрутне таксі № 31 (зуп. «Бережанська»)