АРТ АКАДЕМІЯ СУЧАСНОГО МИСТЕЦТВА ІМЕНІ САЛЬВАДОРА ДАЛІ

Документи для вступу /  Documents for Admissions

Документи, що необхідно подати вступникам до Приймальної комісії / 

Передусім напишіть заяву.

У Приймальній комісії Вам дадуть зразок і проконсультують.

Вступники подають заяву на участь у конкурсному відборі до АРТ АКАДЕМІЇ імені Сальвадора Далі (далі – заява) в електронній формі на сайті http://ez.osvitavsim.org.ua та паперовій формі. Заява в паперовій формі подається вступником особисто до Приймальної комісії навчального закладу.

У заяві вступники вказують напрям (бакалаври) або спеціальність (магістри), факультет, спеціалізацію, мову та форму навчання.

Під час подання заяв про участь у конкурсному відборі вступник зазначає у кожній заяві пріоритетність цієї заяви відносно інших поданих ним заяв, при цьому показник пріоритетності 1 означає найвищу пріоритетність.

У разі подання заяв на один напрям підготовки за різними спеціалізація ми, вступник зазначає у кожній заяві обрану ним пріоритетність зарахування за відповідною спеціалізацією.

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

– документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ (атестат/диплом), і додаток до нього, за особистим вибором оригінали або копії;
– сертифікат (сертифікати) відповідного рівня зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти)  із загальноосвітніх предметів, що відповідають переліку вступних випробовувань, визначеному правилами прийому для участі щодо вступу на обраний вступником ОКР/ступінь – за особистим вибором оригінали або копії;
– копію паспорта – ID-картки / копію документа, що посвідчує особу та громадянство вступника та ідентифікаційний код (оригінал і копія);
– витяг з реєстру щодо реєстрації місця проживання вступника (оригінал і копія);
– копія паспорта батьків / платників для укладання договору;
– шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см;
– довідка про стан здоров’я форма 086/о (за бажанням. За наявності хронічних захворювань відповідна довідка є обов’язковою); довідка про щеплення форма 063/о;
– інші документи або їх копії подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами зарахування.

        Для формування особової справи до Приймальної комісії подається: папка-реєстратор, папка картонна на зав’язках, файли — 10 шт.

2-3 особисті творчі роботи Ф-4 (за бажанням).

Усі копії документів засвідчуються за оригіналами Приймальною комісією Арт академії, або в установленому законодавством порядку. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

Заяви в електронному вигляді мають право подати вступники, які бажають взяти участь у конкурсному відборі на основі атестата про повну загальну середню освіту, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання з конкурсних предметів, визначених Правилами прийому до АРТ АКАДЕМІЇ імені Сальвадора Далі.

Заява в електронній формі подається вступником шляхом заповнення електронної форми в режимі он-лайн та розглядається Приймальною комісією згідно з Порядком подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів, затвердженим чинним наказом Міністерства освіти і науки України.

Детальніше читайте: «Розділ 5. Порядок прийому заяв та документів для вступу у АРТ АКАДЕМІЮ сучасного мистецтва імені Сальвадора Далі» Правил прийому до АРТ АКАДЕМІЇ сучасного мистецтва імені Сальвадора Далі.

 

Documents to be Submitted by the Applicants to the Admission Committee
First of all, write a statement.

The Admissions Committee will give you a sample and will advise you.

Entrants apply for participation in the competition selection at Salvador Dali Academy of Arts (hereinafter - the application) in electronic form athttp://ez.osvitavsim.org.ua and in paper form. The paper application is submitted by the applicant personally to the Admissions Committee of the educational institution.

In the application, entrants indicate the direction (bachelor) or specialty (masters), faculty, specialization, language and mode of study.

When submitting applications for competitive selection, the entrant shall indicate in each application the priority of this application with respect to the other applications submitted by him, whereby the priority indicator 1 indicates the highest priority.

In the case of submitting applications for one direction of preparation for different specializations, the entrant shall indicate in each application the priority of enrollment in the respective specialization chosen by him.

To the application submitted in paper form, the entrant adds:


- the document of the state sample on the previously obtained educational (educational-qualification) level, on the basis of which the entry (certificate / diploma) is carried out, with an appendix to it, at the personal choice -  the originals or copies;
- Certificate (s) of the appropriate level of external independent assessment (for entrants on the basis of complete general secondary education) in general subjects, corresponding to the list of admission tests, determined by the rules for admission to the chosen OCC candidate / degree, original and copies;
- passport copy - ID card / copy of the identity and citizenship of the applicant and identification code (original and copy);
- excerpt from the register regarding the registration of the applicant's place of residence (original and copy);
- copy of the passport of parents / payers for the contract;
- six color photos 3 x 4 cm size;
- health certificate form 086 / o (optional. In the presence of chronic diseases, a relevant certificate is required); vaccination certificate form 063 / o;
- other documents or their copies are submitted by the entrant if this is caused by special conditions of enrollment.

        To keep a personal file, the Admissions Committee requests the following: a registrar folder, a cardboard folder on the ties, files - 10 pcs.

2-3 personal creative works on the A4 format paper (optional).

All copies of the documents shall be supported by the originals in the presence of  the Art Academy Admission Committee, or in the manner prescribed by law. Copies of documents will not be accepted without the originals.

Applications are eligible to be submitted electronically by applicants who wish to participate in competitive selection based on the certificate of complete general secondary education, certificates of external independent assessment in competitive subjects defined by the Rules of admission to Salvador Dali ART Academy.

The application in electronic form is submitted by the entrant by filling in the electronic form on-line and is considered by the Admission Committee in accordance with the Procedure for submission and consideration of applications in electronic form for participation in competitive selection to instituitions of higher education, approved by the current order of the Ministry of Education and Science of Ukraine.

For more details, see Section 5. Procedure for Admission of Applications and Documents to Salvador Dali Academy of Contemporary Arts.

Приймальна комісія

(044) 495-17-77 (76)
(044) 390-37-97 (96)
info@mixmd.edu.ua
Україна, 04074 Київ, Бережанська, 5

Як дістатися

  •      «Оболонь» — автобус № 102, маршрутне таксі № 180 (зуп. «Бережанська»)
  •      «Мінська» — тролейбус та маршрутне таксі № 24, маршрутне таксі № 464 (зуп. «Бережанська»)
  •      «Святошин», «Нивки» — маршрутне таксі № 31 (зуп. «Бережанська»)