Документи, що необхідно подати вступникам до приймальної комісії

Передусім напиши заяву.

У приймальній комісії тобі дадуть зразок і проконсультують.

Вступники подають заяву на участь у конкурсному відборі до Мистецького інституту імені Сальвадора Далі (далі – заява) в електронній формі на сайті http://ez.osvitavsim.org.ua та паперовій формі. Заява в паперовій формі подається вступником особисто до приймальної комісії навчального закладу.

У заяві вступники вказують напрям (бакалаври) або спеціальність (магістри), факультет, спеціалізацію, мову та форму навчання.

Під час подання заяв про участь у конкурсному відборі вступник зазначає у кожній заяві пріоритетність цієї заяви відносно інших поданих ним заяв, при цьому показник пріоритетності 1 означає найвищу пріоритетність.

У разі подання заяв на один напрям підготовки за різними спеціалізація ми, вступник зазначає у кожній заяві обрану ним пріоритетність зарахування за відповідною спеціалізацією.

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

 • документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього, за особистим вибором оригінали або копії;
 • сертифікат (сертифікати) відповідного рівня зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти) – за особистим вибором оригінали або копії;
 • копію паспорта — ID-картки / копію документа, що посвідчує особу та громадянство та ідентифікаційний код;
 • шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см.
 • для неповнолітніх вступників додається копія паспорта батьків;
 • довідка про стан здоров’я;  за наявності хронічних захворювань — відповідна довідка; 
 • інші документи або їх копії подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами зарахування;

Для формування особової справи до приймальної комісії подається: папка-реєстратор, папка картонна на зав’язках, файли — 10 шт.

Вступник пред’являє особисто:

 • документ, що посвідчує особу та громадянство (відповідно до статті 5 Закону України «Про громадянство України»), військовий квиток або посвідчення про приписку, свідоцтво про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство;
 • документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
 • сертифікат (сертифікати) відповідного рівня зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти).

Вступник подає сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання.

Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною комісією інституту, або в установленому законодавством порядку. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

Заяви в електронному вигляді мають право подати вступники, які бажають взяти участь у конкурсному відборі на основі атестата про повну загальну середню освіту, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання з конкурсних предметів, визначених Правилами прийому до МІХМД  імені Сальвадора Далі.

Заява в електронній формі подається вступником шляхом заповнення електронної форми в режимі он-лайн та розглядається приймальною комісією згідно з Порядком подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів, затвердженим чинним наказом Міністерства освіти і науки України.

Детальніше читайте: «Розділ 5. Порядок прийому заяв та документів для вступу у Мистецький інститут художнього моделювання та дизайну імені Сальвадора Далі» Правил прийому до Мистецького інституту художнього моделювання та дизайну імені Сальвадора Далі.

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ

Мистецького інституту художнього моделювання та дизайну імені Сальвадора Далі

Адреса: 04074, Київ, вул. Бережанська, 5
Тел.: (044) 495-17-77, (044) 495-17-76
Факс: (044) 395-37-97
E-mai: info@mixmd.edu.ua

Графік роботи приймальної комісії:

понеділок – п’ятниця з 1000 до 1900 години,

субота – неділя з 1000 до 1700 години.

 

Документы, которые поступающему необходимо подать в отборочную комиссию

 

Прежде всего, напиши заявление.

В приемной комиссии тебе дадут образец и проконсультируют.

Поступающие подают заявление для участия в конкурсном отборе в институт искусств имени Сальвадора Дали (далее – заявление) в бумажной или в электронной форме. Заявление в бумажной форме подается поступающим лично в приемную комиссию учебного заведения

В заявлении поступающие указывают направление (бакалавры) или специальность (магистры), факультет, специализацию, язык и форму обучения.

Подавая заявления для участия в конкурсном отборе, поступающий обозначает в каждом из них приоритетность этого заявления относительно других, поданных им, при этом показатель 1 обозначает наивысшую приоритетность.

В случае подачи заявления на одно направление подготовки по разным специализациям, поступающий обозначает в каждом заявлении избранную им приоритетность зачисления на соответствующую специализацию.

К заявлению, поданному в бумажной форме, поступающий прилагает:

 • документ государственного образца о ранее полученном образовательном (образовательно-квалификационном) уровне, на основе которого осуществляется поступление, и приложение к нему, по личному выбору оригиналы или копии;
 • сертификат (сертификаты) соответствующего уровня внешнего независимого оценивания (для поступающих на основе полного общего среднего образования) — по личному выбору оригиналы или копии;
 • копию документа, удостоверяющего личность и гражданство и идентификационный код;  
 • восемь цветных фотографий размером 3 х 4 см;
 • для несовершеннолетних абитуриентов прилагается копия паспорта родителей;
 • медицинская справка (форма 086 / у со штампом результатов флюорографии) справка от нарколога и справка о прививках (форма 063 / у).

Другие документы или их копии подаются поступающим в связи с особыми условиями зачисления.

Поступающий предъявляет лично:

 • документ, удостоверяющий личность и гражданство (в соответствии со статьей 5 Закона Украины «О гражданстве Украины»), военный билет или приписное свидетельство, свидетельство о рождении – для лиц, которые по возрасту не имеют паспорта, или другой документ, который удостоверяет личность и гражданство;
 • документ государственного образца (оригинал) о ранее приобретенном образовательном (образовательно-квалификационном) уровне, на основе которого осуществляется поступление, и приложение к нему;
 • сертификат (сертификаты) соответствующего уровня внешнего независимого оценивания (для поступающих на основе полного общего среднего образования);

Поступающий подает сертификат внешнего независимого оценивания, выданный в 2015 году.

Все копии документов заверяются на основе оригиналов приемной комиссией института, или в установленном законодательством порядке. Копии документов без предъявления оригиналов не принимаются.

Заявления в электронном виде имеют право подавать поступающие, желающие принять участие в конкурсном отборе на основе аттестата о полном общем среднем образовании, сертификатов внешнего независимого оценивания 2015 года по конкурсным предметам, определенных Правилами приема в институте искусств имени Сальвадора Дали.

Заявление в электронной форме подается поступающим путем заполнения электронной формы в режиме он-лайн и рассматривается приемной комиссией согласно Порядку подачи и рассмотрения заявлений в электронной форме для участия в конкурсном отборе в высшие учебные заведения, утвержденному приказом Министерства образования и науки Украины от 15 октября 2014 года № 1172.

Детальнее читайте раздел V. «Порядка приема заявлений и документов для поступления в институт искусств художественного моделирования и дизайна имени Сальвадора Дали в 2015 году»

 

ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ
Института  искусств художественного моделирования и дизайна имени Сальвадора Дали

Адрес: 04074, Київ, вул. Бережанская, 5
Тел.: (044) 4951777, (044) 4951776
Факс: (044) 3953797
E-mai: info@mixmd.edu.ua

 

График работы приемной комиссии:

понедельник – пятница: с 1000 до 1900,

суббота – воскресенье: с 1000 до 1700.