Документи, що необхідно подати вступникам до приймальної комісії

Передусім напиши заяву.

У приймальній комісії тобі дадуть зразок і проконсультують.

Вступники подають заяву на участь у конкурсному відборі до Мистецького інституту імені Сальвадора Далі (далі – заява) в електронній формі на сайті http://ez.osvitavsim.org.ua та паперовій формі. Заява в паперовій формі подається вступником особисто до приймальної комісії навчального закладу.

У заяві вступники вказують напрям (бакалаври) або спеціальність (магістри), факультет, спеціалізацію, мову та форму навчання.

Під час подання заяв про участь у конкурсному відборі вступник зазначає у кожній заяві пріоритетність цієї заяви відносно інших поданих ним заяв, при цьому показник пріоритетності 1 означає найвищу пріоритетність.

У разі подання заяв на один напрям підготовки за різними спеціалізація ми, вступник зазначає у кожній заяві обрану ним пріоритетність зарахування за відповідною спеціалізацією.

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

  • копію паспорта — ID-картки / копію документа, що посвідчує особу та громадянство вступника (оригінал і копія);
  • витяг з реєстру щодо реєстрації місця проживання вступника (оригінал і копія);
  • ідентифікаційний код (оригінал і копія);
  • оригінал та копію документа про освіту (атестат/диплом з додатками);
  • сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти (оригінал і копія) з загальноосвітніх предметів, що відповідають переліку вступних випробовувань, визначеному правилами прийому для участі щодо вступу на обраний вступником ОКР/ступінь;
  • шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см.
  • довідка про стан здоров’я (за наявності хронічних захворювань — відповідна довідка);

Для формування особової справи до приймальної комісії подається: папка-реєстратор, папка картонна на зав’язках, файли — 10 шт.

2-3 особисті творчі роботи Ф-4 (за бажанням).

 

Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною комісією інституту, або в установленому законодавством порядку. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

Заяви в електронному вигляді мають право подати вступники, які бажають взяти участь у конкурсному відборі на основі атестата про повну загальну середню освіту, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання з конкурсних предметів, визначених Правилами прийому до МІХМД  імені Сальвадора Далі.

Заява в електронній формі подається вступником шляхом заповнення електронної форми в режимі он-лайн та розглядається приймальною комісією згідно з Порядком подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів, затвердженим чинним наказом Міністерства освіти і науки України.

Детальніше читайте: «Розділ 5. Порядок прийому заяв та документів для вступу у Мистецький інститут художнього моделювання та дизайну імені Сальвадора Далі» Правил прийому до Мистецького інституту художнього моделювання та дизайну імені Сальвадора Далі.

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ

Мистецького інституту художнього моделювання та дизайну імені Сальвадора Далі

Адреса: 04074, Київ, вул. Бережанська, 5
Тел.: (044) 495-17-77, (044) 495-17-76
Факс: (044) 395-37-97
E-mai: info@mixmd.edu.ua

Графік роботи приймальної комісії:

понеділок – п’ятниця з 1000 до 1900 години,

субота – неділя з 1000 до 1700 години.

 

Документы, которые поступающему необходимо подать в отборочную комиссию

 

Прежде всего, напиши заявление.

В приемной комиссии тебе дадут образец и проконсультируют.

Поступающие подают заявление для участия в конкурсном отборе в институт искусств имени Сальвадора Дали (далее – заявление) в бумажной или в электронной форме. Заявление в бумажной форме подается поступающим лично в приемную комиссию учебного заведения

В заявлении поступающие указывают направление (бакалавры) или специальность (магистры), факультет, специализацию, язык и форму обучения.

Подавая заявления для участия в конкурсном отборе, поступающий обозначает в каждом из них приоритетность этого заявления относительно других, поданных им, при этом показатель 1 обозначает наивысшую приоритетность.

В случае подачи заявления на одно направление подготовки по разным специализациям, поступающий обозначает в каждом заявлении избранную им приоритетность зачисления на соответствующую специализацию.

К заявлению, поданному в бумажной форме, поступающий соответствующие документы.

Все копии документов заверяются на основе оригиналов приемной комиссией института, или в установленном законодательством порядке. Копии документов без предъявления оригиналов не принимаются.

Заявления в электронном виде имеют право подавать поступающие, желающие принять участие в конкурсном отборе на основе аттестата о полном общем среднем образовании, сертификатов внешнего независимого оценивания 2015 года по конкурсным предметам, определенных Правилами приема в институте искусств имени Сальвадора Дали.

Заявление в электронной форме подается поступающим путем заполнения электронной формы в режиме он-лайн и рассматривается приемной комиссией согласно Порядку подачи и рассмотрения заявлений в электронной форме для участия в конкурсном отборе в высшие учебные заведения, утвержденному приказом Министерства образования и науки Украины от 15 октября 2014 года № 1172.

Детальнее читайте раздел V. «Порядка приема заявлений и документов для поступления в институт искусств художественного моделирования и дизайна имени Сальвадора Дали в 2015 году»

 

ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ
Института  искусств художественного моделирования и дизайна имени Сальвадора Дали

Адрес: 04074, Київ, вул. Бережанская, 5
Тел.: (044) 4951777, (044) 4951776
Факс: (044) 3953797
E-mai: info@mixmd.edu.ua

 

График работы приемной комиссии:

понедельник – пятница: с 1000 до 1900,

суббота – воскресенье: с 1000 до 1700.