Документи, що необхідно подати вступникам до приймальної комісії

Передусім напиши заяву.

У приймальній комісії тобі дадуть зразок і проконсультують.

Вступники подають заяву на участь у конкурсному відборі до Мистецького інституту імені Сальвадора Далі (далі – заява) в електронній формі на сайті http://ez.osvitavsim.org.ua та паперовій формі. Заява в паперовій формі подається вступником особисто до приймальної комісії навчального закладу.

У заяві вступники вказують напрям (бакалаври) або спеціальність (магістри), факультет, спеціалізацію, мову та форму навчання.

Під час подання заяв про участь у конкурсному відборі вступник зазначає у кожній заяві пріоритетність цієї заяви відносно інших поданих ним заяв, при цьому показник пріоритетності 1 означає найвищу пріоритетність.

У разі подання заяв на один напрям підготовки за різними спеціалізація ми, вступник зазначає у кожній заяві обрану ним пріоритетність зарахування за відповідною спеціалізацією.

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

 • документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього, за особистим вибором оригінали або копії;
 • сертифікат (сертифікати) відповідного рівня зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти) – за особистим вибором оригінали або копії;
 • копію документа, що посвідчує особу та громадянство та ідентифікаційний код;
 • вісім кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см.
 • для неповнолітніх вступників додається копія паспорта батьків;
 • медична довідка (форма 086/о зі штампом результатів флюорографії);  довідка від нарколога та довідка про щеплення (форма 063/о);

Інші документи або їх копії подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами зарахування.

Для формування особової справи до приймальної комісії подається: папка-реєстратор, файли — 5 шт., конверти з марками по Україні — 10 шт.

Вступник пред’являє особисто:

 • документ, що посвідчує особу та громадянство (відповідно до статті 5 Закону України «Про громадянство України»), військовий квиток або посвідчення про приписку, свідоцтво про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство;
 • документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
 • сертифікат (сертифікати) відповідного рівня зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти).

Вступник подає сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, виданий у 2015 році.

Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною комісією інституту, або в установленому законодавством порядку. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

Заяви в електронному вигляді мають право подати вступники, які бажають взяти участь у конкурсному відборі на основі атестата про повну загальну середню освіту, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання 2015 року з конкурсних предметів, визначених Правилами прийому до МІХМД  імені Сальвадора Далі.

Заява в електронній формі подається вступником шляхом заповнення електронної форми в режимі он-лайн та розглядається приймальною комісією згідно з Порядком подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2014 року № 1172.

Детальніше читайте: «Розділ 5. Порядок прийому заяв та документів для вступу у Мистецький інститут художнього моделювання та дизайну імені Сальвадора Далі» Правил прийому до Мистецького інституту художнього моделювання та дизайну імені Сальвадора Далі в 2015 році.

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ

Мистецького інституту художнього моделювання та дизайну імені Сальвадора Далі

Адреса: 04074, Київ, вул. Бережанська, 5
Тел.: (044) 495-17-77, (044) 495-17-76
Факс: (044) 395-37-97
E-mai: info@mixmd.edu.ua

Графік роботи приймальної комісії:

понеділок – п’ятниця з 1000 до 1900 години,

субота – неділя з 1000 до 1700 години.

 

Документы, которые поступающему необходимо подать в отборочную комиссию

 

Прежде всего, напиши заявление.

В приемной комиссии тебе дадут образец и проконсультируют.

Поступающие подают заявление для участия в конкурсном отборе в институт искусств имени Сальвадора Дали (далее – заявление) в бумажной или в электронной форме. Заявление в бумажной форме подается поступающим лично в приемную комиссию учебного заведения

В заявлении поступающие указывают направление (бакалавры) или специальность (магистры), факультет, специализацию, язык и форму обучения.

Подавая заявления для участия в конкурсном отборе, поступающий обозначает в каждом из них приоритетность этого заявления относительно других, поданных им, при этом показатель 1 обозначает наивысшую приоритетность.

В случае подачи заявления на одно направление подготовки по разным специализациям, поступающий обозначает в каждом заявлении избранную им приоритетность зачисления на соответствующую специализацию.

К заявлению, поданному в бумажной форме, поступающий прилагает:

 • документ государственного образца о ранее полученном образовательном (образовательно-квалификационном) уровне, на основе которого осуществляется поступление, и приложение к нему, по личному выбору оригиналы или копии;
 • сертификат (сертификаты) соответствующего уровня внешнего независимого оценивания (для поступающих на основе полного общего среднего образования) — по личному выбору оригиналы или копии;
 • копию документа, удостоверяющего личность и гражданство и идентификационный код;  
 • восемь цветных фотографий размером 3 х 4 см;
 • для несовершеннолетних абитуриентов прилагается копия паспорта родителей;
 • медицинская справка (форма 086 / у со штампом результатов флюорографии) справка от нарколога и справка о прививках (форма 063 / у).

Другие документы или их копии подаются поступающим в связи с особыми условиями зачисления.

Поступающий предъявляет лично:

 • документ, удостоверяющий личность и гражданство (в соответствии со статьей 5 Закона Украины «О гражданстве Украины»), военный билет или приписное свидетельство, свидетельство о рождении – для лиц, которые по возрасту не имеют паспорта, или другой документ, который удостоверяет личность и гражданство;
 • документ государственного образца (оригинал) о ранее приобретенном образовательном (образовательно-квалификационном) уровне, на основе которого осуществляется поступление, и приложение к нему;
 • сертификат (сертификаты) соответствующего уровня внешнего независимого оценивания (для поступающих на основе полного общего среднего образования);

Поступающий подает сертификат внешнего независимого оценивания, выданный в 2015 году.

Все копии документов заверяются на основе оригиналов приемной комиссией института, или в установленном законодательством порядке. Копии документов без предъявления оригиналов не принимаются.

Заявления в электронном виде имеют право подавать поступающие, желающие принять участие в конкурсном отборе на основе аттестата о полном общем среднем образовании, сертификатов внешнего независимого оценивания 2015 года по конкурсным предметам, определенных Правилами приема в институте искусств имени Сальвадора Дали.

Заявление в электронной форме подается поступающим путем заполнения электронной формы в режиме он-лайн и рассматривается приемной комиссией согласно Порядку подачи и рассмотрения заявлений в электронной форме для участия в конкурсном отборе в высшие учебные заведения, утвержденному приказом Министерства образования и науки Украины от 15 октября 2014 года № 1172.

Детальнее читайте раздел V. «Порядка приема заявлений и документов для поступления в институт искусств художественного моделирования и дизайна имени Сальвадора Дали в 2015 году»

 

ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ
Института  искусств художественного моделирования и дизайна имени Сальвадора Дали

Адрес: 04074, Київ, вул. Бережанская, 5
Тел.: (044) 4951777, (044) 4951776
Факс: (044) 3953797
E-mai: info@mixmd.edu.ua

 

График работы приемной комиссии:

понедельник – пятница: с 1000 до 1900,

суббота – воскресенье: с 1000 до 1700.