Порядок розгляду заяв про поновлення до складу студентів та переведення з інших навчальних закладів у Мистецькому інституті імені Сальвадора Далі

 

Затверджено
на засіданні Приймальної комісії

Мистецького інституту імені Сальвадора Далі
(протокол № 28 від 25 листопада 2014 року)
Поновлення або переведення здійснюється відповідно до Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства освіти України № 245 від 15.07.1996 року та п.6 Постанови Кабінету Міністрів №38 від 20 січня 1997 року із змінами і доповненнями.

Переведення студентів, а також поновлення до складу студентів на всі форми навчання дозволяється у період літніх та зимових канікул.

Переведення студентів, які навчаються за ступенем магістр або освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, з однієї спеціальності на іншу не допускається.

Переведення студентів на перший курс забороняється. За умови виняткових обставин ці питання може розглядати Міністерство освіти і науки України.

Студент може бути відрахований з вищого навчального закладу:

 • за власним бажанням;
 • у зв’язку з переведенням до іншого вищого закладу освіти;
 • за станом здоров’я на підставі висновку ЛКК;
 • за академічну неуспішність;
 • за порушення навчальної дисципліни і правил внутрішнього розпорядку вищого закладу освіти;
 • за порушення умов контракту.

Відрахування неповнолітніх студентів здійснюється за погодженням зі службою у справах неповнолітніх місцевих органів виконавчої влади.

Поновлення до складу студентів здійснюється незалежно від тривалості перерви в навчанні, причини відрахування, трудового стажу, форми навчання і з врахуванням здатності претендента успішно виконувати графік навчального процесу.

Особи, які відраховані з Мистецького інституту імені Сальвадора Далі, можуть бути поновлені на навчання до Мистецького коледжу.

Поновлення студентів на перший курс забороняється. Ректор має право поновити на другий курс студентів, які були виключені з першого курсу, за умови ліквідації ними академічної заборгованості до початку навчальних занять.

Для розгляду питання про поновлення необхідно подати:

 • Заяву на ім’я ректора.
 • Довідку про рівень акредитації відповідної спеціальності навчального закладу, в якому навчався студент (крім МІХМД ім. С.Далі).
 • Академічну довідку, оформлену в установленому порядку.
 • Витяг з наказу про відрахування.
 • Довідку про академічну різницю (видається в деканаті факультету, куди поновлюється студент).
 • Копію паспорта.

ДОКУМЕНТИ ПОДАЮТЬСЯ ОСОБИСТО.

Поновлення студентів проводиться за наявності вакантних місць та з дозволу ректора навчального закладу

Для розгляду питання про переведення необхідно подати:

 • Заяву на ім’я ректора вищого навчального закладу, в якому навчався студент, з відповідним записом ректора про згоду на переведення, скріпленим печаткою.
 • Довідку про рівень акредитації відповідного напряму (спеціальності) навчального закладу, в якому навчається студент.
 • Заяву на ім’я ректора Мистецького інституту. У заяві потрібно вказати причини переведення.
 • Залікову книжку (індивідуальний план).
 • Довідку про академічну різницю (видається в деканаті факультету, куди переводиться студент).
 • Копію паспорта.

ДОКУМЕНТИ ПОДАЮТЬСЯ ОСОБИСТО.

Переведення студентів з вищих навчальних закладів проводиться за наявності вакантних місць та з дозволу ректора навчального закладу, з якого переводиться студент.

Заява про переведення або поновлення розглядається у вищому навчальному закладі протягом двох тижнів, і заявникові повідомляються умови зарахування на навчання або причина відмови.

Документи на поновлення/переведення приймаються з 01 до 31 серпня або з 20 грудня до 10 січня.

Прийом документів проводиться за адресою:

м. Київ, вул. Бережанська, 5, каб.204; тел. (044) 495-17-77, 495-17-76.

 

Порядок рассмотрения заявлений о восстановлении в составе студентов и переводе из других учебных заведений в Институте искусств имени Сальвадора Дали

 

Утверджено
на заседании Приемной комиссии
Института искусств имени Сальвадора Дали
(протокол № 28 от 25 ноября 2014 г)

Восстановление и перевод производится в соответствии с Положением о порядке перевода, отчисления и восстановления студентов высших учебных заведений, утвержденного приказом Министерства образования Украины № 245 от 15.07.1996 года и п.6 Постановления Кабинет Министров №38 от

20 января 1997 года с изменениями и дополнениями.

Перевод студентов, а также восстановление в составе студентов на все формы обучения разрешается в период летних и зимних каникул.

Перевод студентов, которые обучаються для получения степени магистра или образовательно-квалификационного уровня специалиста с одной специальности на другую не допускается.

Перевод студентов на первый курс запрещен. В исключительных случаях эти вопросы могут быть рассмотрены МОН Украины.

Студент может быть отчислен из высшего учебного заведения:

 • по собственному желанию;
 • в связи с переводом в другое учебное заведение;
 • по состоянию здоровья на основе выводов ВКК;
 • за академическую неуспеваемость;
 • за нарушение учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка высшего учебного заведения;
 • за нарушение условий контракта.

Отчисление несовершеннолетних студентов осуществляется по согласованию со службой про делам несовершеннолетних местных органов исполнительной власти.

 Восстановление в составе студентов производится независимо от продолжительности перерыва в обучении, причины исключения, трудового стажа, формы обучения и с учетом способности претендента успешно выполнять график учебного процесса.

Лица, отчисленные из Института искусств имени Сальвадора Дали, могут быть восстановлены для обучения в Колледже искусств художественного моделирования и дизайна.

Восстановление студентов на первый курс запрещено. Ректор имеет право восстановить на втором курсе студентов, которые были исключены с первого курса при условии ликвидации ими академической задолженности до начала учебных занятий.

Для рассмотренния вопроса о восстановлении необходимо подать:

 1. Заявление на имя ректора.
 2. Справку об уровне аккредитации соответствующей специальности учебного заведения, в котором учился студент (кроме Института искусств им. С.Дали).
 3. Академическую справку, оформленную в установленном порядке.
 4. Выписку из приказа об отчислении.
 5. Справку об академразнице (выдается в деканате факультета, куда восстанавливается студент).
 6. Копию паспорта.

ДОКУМЕНТЫ ПОДАЮТСЯ ЛИЧНО

Восстановление студентов проводится при наличии вакантных мест и с разрешения ректора учебного заведения

Для рассмотрения вопроса о переводе необходимо подать:

 1. Заявление на имя ректора высшего учебного заведения, в котором учился студент, с соответствующей записью ректора о согласии на перевод, подкрепленной печатью.
 2. Справку об уровне аккредитации соответствующего направления (специальности) учебного заведения, в котором учился студент
 3. Заявление на имя ректора института. В нем нужно указать причины перевода.
 4. Зачетную книжку (индивидуальный план).
 5. Справку об академразнице (выдается в деканате факультета, куда переводится студент).
 6. Копию паспорта.

ДОКУМЕНТЫ ПОДАЮТСЯ ЛИЧНО

Перевод студентов производится при наличии вакантных мест и с разрешения ректора учебного заведения, из которого переводится студент.

Заявление о переводе или восстановлении рассматривается в высшем учебном заведении в течение двух недель, и заявителю сообщаются условия зачисления или причины отказа.

Документы на восстановление/перевод принимаються з 01 до 31 августа или з 20 декабря до 10 января.

Прием документов проводится по адресу:

г. Киев, ул. Бережанская, 5, каб.204; тел. (044) 495-17-77, 495-17-76.